Autor čerpá ze své návštěvy pobřežního pásu Francouzské Guyany a Surinamu, především několika tamních chráněných území, v r. 2008, a představuje charakteristické ekosystémy na pobřeží této části Latinské Ameriky. Jde o mangrovy, nížinné zaplavované lesy, močály a vlhké savany, i mělké laguny a suchomilná společenstva na písčitém pobřeží. Na základě pozorování a literatury jsou uvedeny typické nebo něčím zvláštní druhy zdejší flóry i fauny. Za zmínku stojí např. pozorování ohrožených mořských želv kladoucích vejce, včetně kožatky obrovské (Dermochelys coriacea).

The author presents the characteristic coastal ecosystems of French Guyana and Surinam (based on his visit to this coastal area, especially to several protected areas located there, in 2008). The ecosystems include mangroves, lowland flooded forests, swamps and wet savannas, as well as shallow lagoons and xeric communities on the sand coast. Based on observations and literature survey, the article mentions typical or remarkable species of the local fauna and flora. For example, it is worth mentioning observation of threatened sea turtles laying eggs, including the Leatherback Sea Turtle (Dermochelys coriacea).