Na konci 20. stol. došlo na našem území k výraznému úbytku lokalit ponoře­né vodní rostliny rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus). Z původních asi 18–20 historických lokalit na Českolipsku, Písecku, Chlumecku a v nivě Orlice na Královéhradecku se dochovalo jediné místo. V květnu 2003 schválilo Ministerstvo životního prostředí Záchranný program (ZP) pro rdest dlouholistý. Následné aktivity realizované v rámci ZP zahrnovaly jak ochranu druhu a jeho biotopu in situ, tak mnoho činností realizovaných ex situ – záchrannou kulturu (od r. 1998), záložní populaci v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko (od r. 2000), testy klíčivosti a růstové experimenty (od r. 2006), experimentální kulturu (od r. 2010) i průběžně probíhající pokusy o vysazování na nové lokality a posilování současné populace výsadbou. V článku jsou shrnuty výsledky těchto dosavadních aktivit.

Použitá a citovaná literatura:
ČEŘOVSKÝ, J., FERÁKOVÁ, V., HOLUB, J., MAGLOCKÝ, Š, PROCHÁZKA, F. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR. Vol. 5. Vyšší rostliny. Bratislava: Príroda a. s., 1999.
GACIA, E., CHAPPUIS, E., LUMBRERAS, A., RIERA, J. L., BALLESTEROS, E. Functional diver-sity of macrophyte communities within and between Pyrenean lakes. J. Limnol. 2009, vol. 68 issue 1, s. 25–36.
HULTÉN, E. The circumpolar plants. vol. 1. Vascular cryptogams, conifers, mono-cotyledons. Kungl. Sven. Vetenskap. Handl. Ser. 4. 1967, vol. 8, iss. 5, s. 1–280.
HUSÁK, Š., ADAMEC, L. Záchranné kultivace ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni. Příroda. 1998, vol. 12, s. 7–26.
HUSÁK, Š., KAPLAN, Z. Studium a záchrana vybraných ohrožených druhů rodu Potamogeton. I. Potamogeton praelongus (Rameno u Stříbrného rybníka). Studie pro AOPK ČR. Třeboň a Průhonice: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., 1997.
KAPLAN, Z. Hybridization of Potamogeton species in the Czech Republic: diversity, distribution, temporal trends and habitat preferences. Preslia. 2010, vol. 82, s. 261–287.
KAPLAN Z. Potamogeton L. – rdest. In CHRTEK J. (jun.), KAPLAN Z., ŠTĚPÁNKOVÁ J., (editoři). Květena České republiky 8. Praha: Academia, 2010, s. 330–378.
KITNER, M., PRAUSOVÁ, R., ADAMEC, L. Present Status of Genetic Diversity of Potamogeton praelongus Populations in the Czech Republic. Phyton. 2013, vol. 53, iss. 1, s.73–86.
POTŮČKOVÁ, A. Historie vegetace zaniklého jezera Šúr od pozdní doby ledové po dnešek. Živa. 2015, č. 2, s. 66–68.
PRAUSOVÁ, R., ADAMEC, L., KITNER, M., PÁSEK, K., DVOŘÁK, V. Záchrana rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice. Příroda. 2014, č. 32, s.17–37.
PRAUSOVÁ, R., JANOVÁ, J. Současný stav výskytu rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice. Příroda. 2010, č. 27, s. 155–168.
PRAUSOVÁ, R., JANOVÁ, J., ADAMEC, L. Rescue of the critically endangered long-stalked pondweed (Potamogeton praelongus) in the Czech Republic. Acta Biol. Slov. 2011, vol. 54, s. 43–54.
PRAUSOVÁ, R., JANOVÁ, J., ŠAFÁŘOVÁ, L. Testing achene germination of Potamogeton praelongus Wulfen. Cent. Eur. J. Biol. 2013, vol. 8, iss. 1, s. 78–86.
PRAUSOVÁ, R., KOZELKOVÁ, Z., ŠAFÁŘOVÁ, L. Protocol for acclimatization of in vitro cultured Potamogeton praelongus – aspect of plantlet size and type of substrate. Acta Soc Bot Pol. 2015, vol. 84, iss.1, s. 35–41.
PRAUSOVÁ, R., RYBKA, V., ADAMEC, L., HUSÁK, Š., RYDLO, J. Záchranný program pro rdest dlouholistý. Pardubice: AOPK ČR, 2003.
PRAUSOVÁ, R., SIKOROVÁ, P., ŠAFÁŘOVÁ, L. Generative reproduction of long stalked pondweed (Potamogeton praelongus Wulfen) in the laboratory. Aquat. Bot. 2014, vol. 120, s. 268–274.
SHELDON, S. P. The effects of herbivorous snails on submerged macrophytecommunities in Minnesota Lakes. Ecology. 1987; 68: 1920–1931.
ŠUMBEROVÁ, K. Vegetace vodních rostlin zakořeněných ve dně (Potametea). In CHYTRÝ M., ŠUMBEROVÁ K., HÁJKOVÁ P., HÁJEK M., HROUDOVÁ Z., NAVRÁTILOVÁ J., a kol. Vegetace České republiky 3 – Vodní a mokřadní vegetace. Praha: Academia, 2011, s. 100–247.
VŐGE, M. Die Entwicklung von Potamogeton praelongus im Großenseebei Hamburg. Göttingen: Tuexenia, 1992, vol. 12, s. 275–284. [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://www.solo-tauchen.de/PDF/www04

The Long-stalked Pondweed (Potamogeton praelongus) is a critically en­dangered aquatic plant species in the Czech Re­public, surviving at its last native site in an oxbow lake of the Orlice River in Malšova Lhota near the city of Hradec Králové. The site has been under protection as a temporarily protected area by the Stříbrný rybník pond during 1998–2017. The conservation programme for P. praelongus was approved by the Ministry of Environment in 2003, and the following in situ or ex situ activities have been implemented: monitoring of the abundance and vitality of the last population and the state of its habitat, management at the sites (including those with rescue micropopula­tions in the protected landscape area of Kokořínsko), ex situ rescue cultivation, analysis of the genetic variability of the micropopulations, sterile in vitro culture, seed germination tests and growth experiments. Suitable sites for outplanting in the Poorličí and Českolipsko regions have been selected as a part of the conservation programme. Norwegian and southern Swedish sites with P. praelongus populations have also been observed and compared with the Czech localities and micropopulations during expeditions.