Slunéčka (Coccinellidae) se páří často a dlouho, přičemž opakované páření zvyšuje jejich plodnost. Spermie vydrží celé měsíce a samice má pak potomstvo s mnoha samci zároveň. První samec v pořadí, samec početnější barevné formy a větší samec mají výhodu většího počtu potomků.

Ladybirds (Coccinellidae) mate often and for a long time. Multiple mating increases their fertility. The sperm lasts for months and females lay eggs fertilized by multiple males. The first male in order, the male of the more common colour form and the larger male have a reproductive advantage.