Článek přináší zprávu o pozorování nového invazivního druhu motýla – zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na zimostrázu vždyzeleném (Buxus sempervirens) v Břeclavi v létě 2015. Druh se rozšířil z východní Asie, první výskyt v Evropě je doložen r. 2006 z Německa, v ČR byl první nález publikován r. 2011 z Hnanic na Znojemsku (v r. 2015 je potvrzen výskyt i z Prahy). Housenky jsou schopné způsobit značné škody zvláště vzhledem k tomu, že poškození zpočátku spíše působí jako přirozeně proschlé větvičky. Až při bližší prohlídce je vidět často velké množství housenek hlouběji v keřích. Zavíječ zimostrázový nemá v Evropě přirozené nepřátele. Jako ochranu lze použít kontaktní insekticidy, které však likvidují i jiné, užitečné druhy hmyzu, nebo ekologicky šetrnější preparáty s toxinem bakterie Bacillus thuringiensis. V malých výsadbách lze housenky likvidovat také ručně.

Použitá literatura:
KNÍŽEK, J. Monitoring nočních motýlů na lokalitě Nákladové nádraží Žižkov – sever I. Závěrečná zpráva, č. projektu 131512, s. 10, ČSOP. Krásná žába o.s., 2015.
LIŠKA, J. a kol. Faunistic records from the Czech republic – 388. Lepidoptera. – Klapalekiana. 2015, 51, s. 239-250.
ŠEFROVÁ, H. a kol. Zavíječ zimostrázový působí škody už i na území České republiky. Zahradnictví. 2013, 8, s. 52-53.

In the summer of 2015, a new invasive species – Box Tree Moth (Cydalima perspectalis) – was observed in Břeclav on Common Box (Buxus sempervirens). The moth spread from East Asia, the first presence in Europe was documented in Germany (2006), the first published occurrence in the Czech Republic is from the Znojmo region (2011; in 2015 confirmed in Prague). The caterpillars can cause considerable damage especially due to the fact that the damage initially tends to look like naturally dry twigs. Nevertheless, upon closer inspection, a large number of caterpillars are often seen deeper in the bushes. Box Tree Moth has no natural enemies in Europe. As a protection, contact insecticides may be used which, however, kill other useful insects too, or environmentally friendly formulations of Bacillus thuringiensis toxin. In small plantings caterpillars can also be disposed of by hand.