Travinné ekosystémy jsou významnou součástí středoevropské krajiny. Polopřirozená travinná společenstva dnes tvoří v Evropě místa s vysokou biodiverzitou, jsou velmi náchylná k degradaci a k jejich efektivní ochraně je nutné znát vlivy různých typů managementu. Neodmyslitelnými obyvateli těchto ekosystémů jsou také zástupci rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera), kteří zde hrají důležitou roli v potravní síti. Zároveň jsou vhodným indikátorem změn stanovištních podmínek, a to zejména struktury vegetace, čehož lze využít při zjišťování dopadů různých managementových opatření. Jedním z nejběžnějších a zároveň pro hmyz nejméně vhodných typů péče je dnes mechanizovaná seč. Nevhodná péče o travinné ekosystémy může ovlivňovat druhovou bohatost jak v měřítku lokálním tak i v měřítku krajiny. Snížení negativního dopadu seče ve prospěch biodiverzity lze docílit několika způsoby – např. zmírněnou intenzitou zásahu, a to posunutím nebo vynecháním první seče, nebo ponecháním neposečených ploch.

Použitá a citovaná literatura:
Báldi, A., & Kisbenedek, T. 1997. Orthopteran assemblages as indicators of grassland naturalness in Hungary. Agriculture, ecosystems & environment, 66(2), 121–129.
Benton, T. G., Vickery, J. A., & Wilson, J. D. 2003. Farmland biodiversity: is habitat heterogeneity the key? Trends in Ecology & Evolution, 18(4), 182–188.
Braschler, B., Marini, L., Thommen, G. H., & Baur, B. 2009. Effects of small-scale grassland fragmentation and frequent mowing on population density and species diversity of orthopterans: a long-term study. Ecological Entomology, 34(3), 321–329.
Buri, P., Arlettaz, R., & Humbert, J.-Y. 2013. Delaying mowing and leaving uncut refuges boosts orthopterans in extensively managed meadows: Evidence drawn from field-scale experimentation. Agriculture, Ecosystems & Environment, 181, 22–30.
Cizek, O., Zamecnik, J., Tropek, R., Kocarek, P., & Konvicka, M. 2012. Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. Journal of Insect Conservation, 16(2), 215–226.
Cremene, C., Groza, G., Rakosy, L., Schileyko, A. A., Baur, A., Erhardt, A., & Baur, B. 2005. Alterations of Steppe-Like Grasslands in Eastern Europe: a Threat to Regional Biodiversity Hotspots. Conservation Biology, 19(5), 1606–1618.
Fartmann, T., Krämer, B., Stelzner, F., & Poniatowski, D. 2012. Orthoptera as ecological indicators for succession in steppe grassland. Ecological Indicators, 20, 337–344.
Gardiner, T., & Hassall, M. 2009. Does microclimate affect grasshopper populations after cutting of hay in improved grassland? Journal of insect conservation, 13(1), 97–102.
Gardiner, T., & Hill, J. 2006. Mortality of Orthoptera caused by mechanised mowing of grassland. British Journal of Entomology and Natural History, 19(1), 38.
Guido, M., & Gianelle, D. 2001. Distribution patterns of four Orthoptera species in relation to microhabitat heterogeneity in an ecotonal area. Acta Oecologica, 22(3), 175–185.
Humbert, J.-Y., Ghazoul, J., Richner, N., & Walter, T. 2010a. Hay harvesting causes high orthopteran mortality. Agriculture, ecosystems & environment, 139(4), 522–527.
Humbert, J.-Y., Ghazoul, J., Richner, N., & Walter, T. 2012. Uncut grass refuges mitigate the impact of mechanical meadow harvesting on orthopterans. Biological Conservation, 152, 96–101.
Humbert, J.-Y., Ghazoul, J., Sauter, G., & Walter, T. 2010b. Impact of different meadow mowing techniques on field invertebrates. Journal of Applied Entomology, 134(7), 592–599.
Humbert, J.-Y., Ghazoul, J., & Walter, T. 2009. Meadow harvesting techniques and their impacts on field fauna. Agriculture, ecosystems & environment, 130(1), 1–8.
Konvička, M., Beneš, J., & Čížek, L. 2005. Ohrožený hmyz nelesních stanovišt’: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc.
Marini, L., Fontana, P., Battisti, A., & Gaston, K. J. 2009. Response of orthopteran diversity to abandonment of semi-natural meadows. Agriculture, ecosystems & environment, 132(3), 232–236.
Marini, L., Fontana, P., Scotton, M., & Klimek, S. 2008. Vascular plant and Orthoptera diversity in relation to grassland management and landscape composition in the European Alps. Journal of Applied Ecology, 45(1), 361–370.
Mládek, J., Pavlů, V., Hejcman, M., & Gaisler, J. (eds). 2006. Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněnýn územích. VÚRV.
Poschlod, P., & WallisDeVries, M. F. 2002. The historical and socioeconomic perspective of calcareous grass-lands—lessons from the distant and recent past. Biological Conservation, 104(3), 361–376.
Thorbek, P., & Bilde, T. 2004. Reduced numbers of generalist arthropod predators after crop management. Journal of Applied Ecology, 41(3), 526–538.
WallisDeVries, M. F., Poschlod, P., & Willems, J. H. 2002. Challenges for the conservation of calcareous grasslands in northwestern Europe: integrating the requirements of flora and fauna. Biological Conservation, 104(3), 265–273.
Weiss, N., Zucchi, H., & Hochkirch, A. 2013. The effects of grassland management and aspect on Orthoptera diversity and abundance: site conditions are as important as management. Biodiversity and conservation, 22(10), 2167–2178.

Grasslands are an important part of the Central European landscape. Semi-natural grasslands are considered to be biodiversity hotspots in Europe, with high conservation value. How­ever, they are very unstable, and for their effective conservation it is necessary to know how different management systems affect the progression of the ecosystem. Orthopterans play an important role in the food web and they are also a good indicator of changes in habitat conditions, particularly in the vegetation structure, which can be used in determining the impact of different types of conservation management. Nowadays, one of the most common and least insect-friendly type of care is mechanized hay harvesting. Improper care can affect the species richness (both, on the local and landscape scale). The negative im­pact of mowing can be reduced in favour of biodiversity in several ways, as described (e.g., mitigating the intensity of the process by delaying or omitting the first mowing, or leaving uncut refuges).