Evropsky významná lokalita (EVL) v regionu Trojstátí Čech, Bavorska a Saska nabízí přírodovědně a turisticky zajímavé území. Místní příroda ukrývá ohrožené a významné druhy fauny i flóry. Nejvýznamnějším zástupcem je kriticky ohrožený mlž perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). Oblast je možné projít po naučné stezce Na cestě k Trojstátí, která představuje místní zajímavosti.

The Site of Community Importance (SCI) located in the region of the Bohemian, Ba­varian and Saxon borders is an interesting area from the viewpoint of natural sciences and tourism. The local landscape hosts rare and endangered species of fauna and flora. The most important representative is the critically endangered Freshwater Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera). The area can be explored along the nature trail called „Na cestě k Trojstátí“ which introduces all local places of interest.