Článek přináší informace o vývoji a současném stavu ichtyofauny ve vodách pražské aglomerace. Celkem zde bylo zaznamenáno přes 50 druhů mihulí a ryb. Skladba zdejší fauny byla a je ovlivňována příslušností k labskému říčnímu systému (výskyt anadromních druhů) a rybářským obhospodařováním (vysazování násad, obhospodařování rybníků a sportovní rybolov). Z hlediska skladby ichtyofauny 8 druhů vymizelo, 15 druhů náleží mezi nepůvodní labské faunistické prvky, které se zde vyskytují přičiněním člověka. Do pražských vod je vysazováno rybáři cca 25 druhů a nejvíce jsou sportovními rybáři loveni kapr obecný, cejn velký, okoun říční, karas stříbřitý, štika obecná a candát obecný. Celkem 37 druhů je klasifikováno v různých kategoriích Červeného seznamu, pět druhů je chráněno zákonem.

Citovaná literatura:
FRIČ, A. Ryby Vltavy v obvodu Prahy. Živa. 1912, č. 4, s. 103–104.
HANEL, L., ANDRESKA. Ichtyofauna a rybářství Prahy: historie a současný stav. Natura Pragensis. Praha: 2015, č. 22, s. 3–127.
KUBEČKA, J., VOSTRADOVSKÝ, J. Effects of dams, regulation and pollution of fish stocks in the Vltava river in Prague. In Regulated Rivers: Research and Management. 1995, vol. 10, s. 2–4, 93–98.
LAUERMAN, M., SLAVÍK, O. Vltava v Praze – zprůchodnění jezů z hlediska migrace ryb. Projekt Labe V. 2008, s. 1–21.
NOVÁKOVÁ, J. Měkkýši v potravě ryb z Vltavy. Buletin VÚRH Vodňany. 1976, vol. 4, s. 19–23.
OLIVA, O., LELLÁK, J. Několik poznámek k rybám a hydrobiologii pražské části Vltavy. Živa. 1975, č. 5, s. 189.
RYLKOVÁ, K., KALOUS, L. Genetic diversity of the genus Carassius (Teleostei: Cyprinidae) in the Czech Republic. Acta. Soc. Zool. Bohem. 2013, vol. 77, s. 73–79.
SLAVÍK, O. Dva pohledy na Vltavu pod Prahou. Živa. 1993, č. 1, s. 34–35.
VOSTRADOVSKÝ, J. Pražská zvířena: Ryby v pražské Vltavě. Živa. 1975, č. 5, s. 188.
VOSTRADOVSKÝ, J. Impact of urbanization of the fish community of the River Vltava upstream and downstream of Prague, Czechoslovakia. In Rehabilitation of freshwater fisheries. Oxford: Fishing New Books, 1994, Chapter 42, s. 458–466.
VOSTRADOVSKÝ, J. O rybách v pražské Vltavě. Rybářství. 2016, vol. 2, s.48–51.

The development and present state of the ichtyofauna in flowing and stagnant wa­ters in Prague are presented. In total, over 50 species of lampreys and fishes were found in the waters of the Prague conurba­tion. The ichtyofauna diversity in Prague waters is influenced by the location of the Elbe River system and angling activities (angling and fisheries stocking). In total, 8 species can be classified as extinct, and 15 species are non-native. The following species are most frequently angled: Cypri­nus carpio, Abramis brama, Perca fluviatilis, Carassius gibelio, Esox lucius and Sander lucioperca. Two fishes are classified as invasive aliens, namely Carassius gibelio and Pseudorasbora parva. Gene­rally, about 25 fish species are stocked – the majority of them comes from artificial breeding. In total, 37 native species are classified into various categories of the Red List of Czech ichtyofauna and 8 species are protected by the law.