V r. 2011 započal v národním parku Podyjí unikátní projekt s cílem zjistit, jaký vliv má cílené prosvětlování korunového zápoje na biodiverzitu nížinných lesů. V zapojených lesích spodních částí kaňonu Dyje bylo vytvořeno dvanáct maloplošných pasek (každá 0,16 ha) a na nich po několik let zkoumána odpověď společenstev denních a nočních motýlů, epigeických, florikolních a saproxylických brouků, ptáků, plazů a cévnatých rostlin. Výsledky výzkumu dokládají pozitivní význam raných stadií sukcese lesa nejen pro většinu studovaných skupin, ale také pro mnohé ohrožené druhy, mezi jinými i pro jasoně dymnivkového, tesaříka obrovského nebo užovku stromovou. Stejně tak byl potvrzen obrovský význam otevřených lesů pro biodiverzitu. V chráněných lesích nižších a středních poloh by management měl směřovat k udržování mozaiky různě starých stadií sukcese lesa. Toho lze efektivně docílit cíleným kácením malých či větších ploch, ideálně propojených vzájemně i s dalšími otevřenými stanovišti, případně návratem k tradičním způsobům lesního hospodaření, jako je tvorba nízkých a středních lesů (pařezin) či lesní pastva.

Použitá a citovaná literatura:
BALOUN, J. Reakce společenstev plazů a obojživelníků na disturbance v doubravách NP Podyjí. České Budějovice, 2016. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zemědělská fakulta.
BOLZ, R. 2008. Diversity of moth communities (Insecta: Lepidoptera) in differently- structured oak-hornbeam forests: a comparison of different phases of succession in coppice with standards and forests with high standard trees. In: FLOREN, A., SCHMIDL, J. (eds.). Canopy Arthropod Research in Europe: Basic and Applied Studies from the High Frontier. Bioform Entomology. s. 427–443.
BUSE, J., RANIUS, T., ASSMANN, T. An endangered longhorn beetle associated with old oaks and its possible role as an ecosystem engineer. Conservation Biology. 2008, vol. 22, s. 329–337.
FANTA, J. Lesy a lesnictví ve střední Evropě I. Přírodní podmínky pro existenci lesa. Živa. 2007, č. 1, s. 18-21.
FANTA, J. Lesy a lesnictví ve střední Evropě II. Z dávné historie využívání lesů. Živa. 2007, č. 2, s. 65-68.
FANTA, J. Lesy a lesnictví ve střední Evropě III. Počátky organizovaného hospodářství. Živa. 2007, č. 3, s. 112-115.
FANTA, J. Lesy a lesnictví ve střední Evropě IV. Změny ve 20. století. Živa. 2007, č. 4, s. 161-164.
FARTMANN, T., MÜLLER, C., PONIATOWSKI, D. Effects of coppicing on butterfly communities of woodlands. Biological Conservation. 2013, vol. 159, č. 396–404.
FULLER, R. J., HENDERSON, A. C. B. Distribution of breeding songbirds in Bradfield Woods, Suffolk, in relation to vegetation and coppice management. Bird Study. 1992, vol. 39, s. 73–88.
HÉDL, R., SZABÓ, P., RIEDL, V., KOPECKÝ, M. Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě I. Formy a podoby. Živa. 2011, č. 2, s. 61-63.
HÉDL, R., SZABÓ, P., RIEDL, V., KOPECKÝ, M.. Tradiční lesní hospodaření ve střední Evropě II. Lesy jako ekosystém. Živa. 2011, č. 3, s. 108-110.
KADAVÝ, J., KNEIFL, M., SERVUS, M., KNOTT, R., HURT, V., FLORA, M. Nízký a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa – obecná východiska. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2011. 296 s.
KADĚRA, M. Pozoruhodný zvyk mizejícího brouka. Živa. 2007, č. 4, s. 174-175.
KONVIČKA, M., KURAS, T., BENEŠ, J. Jasoň dymnivkový a jeho ochrana. Živa. 2000, č. 1, s. 28.
KONVIČKA, O., KURAS, T. Staré stromy a jejich hmyzí obyvatelé. Živa. 2006, č. 4, s. 172-173.
MIKLÍN, J., GAJDOŠOVÁ, K., ČÍŽEK, L. Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014. Thayensia. [V tisku].
PERLÍK, M. Vliv aktivního hospodaření na diverzitu květomilného hmyzu v doubravách Národního parku Podyjí. České Budějovice, 2014. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Přírodovědecká fakulta.
ŠEBEK, P., BAČE, R., BARTOŠ, M., BENEŠ, J., CHLUMSKÁ, Z., DOLEŽAL, J., DVORSKÝ, M., KOVÁŘ, J., MACHAČ, O., MIKÁTOVÁ, B., PERLÍK, M., PLÁTEK, M., POLÁKOVÁ, S., ŠKORPÍK, M., STEJSKAL, R., SVOBODA, M., TRNKA, F., VLAŠÍN, M., ZAPLETAL, M., ČÍŽEK, L. Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management. 2015, č. 358, s. 80–89.
ŠKORPÍK, M. Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany hmyzu. Živa. 2015, č. 4, s. 173-178.
VILD, O., STEJSKAL, R. Vliv experimentální pastvy na lesní podrost v národním parku Podyjí. Thayensia. 2013, č. 10, s. 27-38.
VLAŠÁNEK, P., KONVIČKA, M., BENEŠ, J. Jasoň dymnivkový po více než 10 letech. Živa. 2012, č. 2, s. 79-82.
VRŠKA, T. Trochu informačního světla do temnoty bezzásahovosti. Časopis Fóra ochrany přírody. 2016, č. 1, s. 10-13.
Zákon č. 289/1995 Sb., Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon). Sbírka zákonů 15. 12. 1995.

Since 2011, a unique project studying the effect of artificial canopy opening on biodiversity in lowland forests has been carried out in the Podyjí NP. Twelve small-size (0,16 ha) clearings were created in closed-canopy forests in the lower part of the Dyje river canyon. For three years we observed the response of communities of butterflies, moths, epigeic, floricolous and saproxylic beetles, birds, reptiles, and vascular plants to this intervention. The results showed a positive effect of early stages in forest succession not only for the majority of groups studied, but also for many threa­tened species, including the Clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne), the Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo) and the Aesculapian snake (Zamenis longissimus). The experiment also demonstrated the great importance of open forest remnants for biodiversity. In protected forests at low and middle elevations, conservation management should attempt to maintain a mosaic of forest at different stages of succession. This can effectively be done by creating small or large clearings, preferably connected together in a network with other open habitats, or by restoring traditional silvicultural practices such as coppicing or wood pasture.