Umožnění samovolného vývoje lesních společenstev a podpora jejich biodiverzity jsou hlavními cíli péče o les v NP Podyjí. Jak se lesy od vyhlášení NP změnily, je prezentováno na vývoji některých vybraných parametrů (např. skladby dřevin nebo podílu odumřelého dřeva apod.) V článku jsou také představeny typy aktivních zásahů k podpoře biodiverzity.

Použitá a citovaná literatura:
REITEROVÁ, L., ŠKORPÍK, M. (editoři). Plán péče o národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo 2012–2020. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí, 2012.
ŠUMPICHOVÁ, R. Sekundární sukcese jako nástroj obnovního managementu lesů v NP Podyjí. Brno, 2013. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání lesa.

The main objective of the management of woodland in the Podyjí National Park is to allow natural processes and support biodiversity. How the woodland has changed since designation of the Podyjí NP is illus­trated by changes in selected parameters (tree species composition, proportion of dead wood etc.). Some active measures to support woodland biodiversity are also presented in the paper.