NP Podyjí představuje jedno z míst zvýšené diverzity (hot-spot) velkých hub v rámci České republiky (dosud je odsud známo asi 1 400 druhů). V článku jsou na příkladech vybraných vzácných a ohrožených nebo indikačně významných druhů ukázány hlavní příčiny zdejšího velkého druhového bohatství (stanovištní pestrost a zachovalost přírodních biotopů, pestrost geologického podloží). Stručně jsou představeny některé druhy, které jsou pro NP Podyjí typické, nebo svým mezním výskytem dobře vystihují rozpětí zdejších ekologických podmínek.

Použitá a citovaná literatura:
ANTONÍN, V., BĚŤÁK, J. First record of Xeromphalina cauticinalis (Basidiomycota, Agaricales) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 2013, 98(1), s. 99–104.
ANTONÍN, V., VÁGNER, A. Makromycety/Makromyceten. In: ANTONÍN, V., GRUNA, B., HRADÍLEK, Z., VÁGNER, A., VĚZDA, A. (eds.). Houby, lišejníky a mechorosty Národního parku Podyjí. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 29–96.
BĚŤÁK, J. Některé vzácné a málo známé druhy makromycetů nalezené v Národním parku Podyjí v roce 2010. Thayensia. 2011, vol. 8, s. 77–91.
BĚŤÁK, J. Reliktní jedlové a smrkové porosty v údolí Dyje – významná refugia horských druhů hub. Thayensia. 2015, vol. 12, s. 79–118.
BĚŤÁK, J., ČAPOUN, M. Špičatička stepní (Galeropsis desertorum) znovu objevena v České republice. Thayensia. 2015, vol. 12, s. 119–127.
BĚŤÁK, J., DVOŘÁK, D. Nové druhy české mykobioty z Národního parku Podyjí (Cortinarius scaurotraganoides, Crepidotus ehrendorferi, Lepiota ochraceofulva) a poznámky k jejich ekologii a rozšíření. Thayensia. 2014, vol. 11, s. 77–88.
HOLEC, J., BERAN, M. (eds.). Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Praha: Příroda, 2006, vol. 24: s. 1–282.
KRÁL, K. Výskyt a vegetativní rozmnožování smrku ztepilého (Picea abies) na lokaitě Ledové sluje v NP Podyjí. Thayensia. 2000, vol. 3, s. 51–62.

Podyjí National Park is one of the hotspots of fungal diversity in the Czech Republic (so far we know about 1 400 species from this area). The main reasons for this fact (well-preserved natural habitats, habitat and geological diversity) are introduced and briefly discussed in the article. High fungal diversity is documented based on several examples of rare or endangered species, which are typical for some of the local habitats and characterize the range of ecological conditions in the studied area.