Indukované pluripotentní buňky (iPSC) jsou nespecializované (nediferencované) buňky, které jsou schopny neomezeného dělení (sebeobnovy). Za pomocí specifických transkripčních faktorů (Oct4, Sox2, Klf4 a c-Myc; Nanog a Lin28), které jsou vnesené do buňky, se jakákoli somatická (plně diferencovaná) buňka z dospělého těla savců může reprogramovat (přeměnit) na buňku indukovanou pluripotentní. Díky této reprogramaci jsou iPSC molekulárně i funkčně velmi podobné embryonálním kmenovým buňkám (ESC). Stejně jako ESC mají schopnost sebeobnovy a schopnost dát vznik všem třem zárodečným vrstvám, ektodermu, mezodermu a endodermu. Tím by odpadla kontroverzní otázka využití lidských embryí pro tvorbu kmenových buněk. iPSC mohou po přidání specifických faktorů do kultivačního média vytvářet (diferencovat) všechny typy buněk, kterých je u člověka něco kolem 200. Velkou výhodou v praktickém využití iPSC je snadná dostupnost buněk pro reprogramaci, které lze izolovat přímo z krve nebo kůže pacienta. Vytvoření iPSC buněk „na míru“ pro každého pacienta umožní autologní transplantaci (transplantaci vlastních buněk) a odpadnou tak problémy s hledáním vhodného dárce se shodnými imunologickými parametry. S ohledem na tyto vlastnosti by iPSC mohly mít v budoucnu významné zastoupení v regenerativní medicíně jako náhrada buněk a tkání.

Použitá a citovaná literatura:
Uvedena v samostatném souboru níže pod obrazovou galerií

Induced pluripotent stem cells (iPSC) are unspecialized (undifferentiated) cells, which are capable of unlimited self-renewal. By introducing specific transcription factors (Oct4, Sox2, Klf4 and c-Myc; Nanog and Lin28), any somatic (fully differentiated) cell of the mammalian body can be changed (reprogrammed) into an induced pluripotent stem cell. The reprogrammed iPSCs are very similar to embryonic stem cells (ESCs) in their molecular and functional properties. They have the same ability to self-renew and can give rise to all three germ layers – ectoderm, mesoderm and endoderm. This would avoid the controversial use of human embryos for the creation of ESCs. There are approximately 200 cell types in the human body. By adding specific factors into a culture medium, iPSCs can be differentiated into each of them. The big advantage of iPSCs is the availability of somatic cells for reprogramming, which could be easily isolated from blood or skin biopsy. Creation of “tailor made” iPSCs for each patient would allow autologous transplantation (transplantation of own cells) and avoid problems with finding an immunologically compatible donor. All this means the iPSCs could be used in regenerative medicine as a cell and tissue replacement.