Článek shrnuje současný pohled na problematiku forenzní antropologie. Předkládá nástin metod a principů, jakož i úspěšnosti a rizika chyb při odhadu biologického profilu jedince. Jde o metody odhadu věku dožití, pohlaví, výšky těla a populační afinity nálezu neznámých kosterních pozůstatků lidí. Tyto základní ukazatele se uplatňují jako první krok při identifikaci, jak ve forenzním konmtextu, tak v bioarcheologii.

Použitá a citovaná literatura je uvedena v samostatném souboru ke stažení pod obrazovou galerií

This article summarizes the current view on forensic anthropology. It outlines methods and principles, as well as success and risk of error in estimating the biological profile of an in­dividual. Methods used to estimate age at death, sex, stature and ancestry from skele­tal remains of unknown people are analyzed. These basic indicators are employed as the first step for the individual identification in both forensic and bioarchaeological fields.