Na příkladu osudu cestovatele Tobiase Schneebauma je cílem článku představit neoddělitelné spojení biologické i kulturní podstaty člověka. Vzájemné propojení obou sfér je současně důležitým předpokladem porozumění konkrétnímu i obecnému lidskému konání.

Použitá a citovaná literatura:
HARRIS, M. The rise of anthropological theory: a history of theories of culture. New York: Thomas Y. Crowell, 1968.
JOHNSON, M. Archaeological theory: an introduction. Oxford: Blackwell, 2008.
Keep the River on Your Right: A Modern Cannibal Tale. Directed by SHAPIRO, D. & SHAPIRO, L. G.: IFC Films, 2000.
KVĚTINA, P. a kol. Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015.
SCHNEEBAUM, T. Keep the river on your right. New York: Grove Press, 1969.

Through the story of the traveller Tobias Schneebaum, this article clarifies the insepa­rable connection between human biological and cultural matter. The combination of both is also essential in understanding specific as well as general human behaviour.