Příspěvek uvádí důvody, proč má význam vyzvedávat a zkoumat kosterní pozůstatky našich předků. Věnuje se pohřbívání a pohřebním zvyklostem v minulosti, podmínkám ovlivňujícím stav zachování lidské kostry, shrnuje dřívější a současné přístupy ke zpracování minulých populací a přibližuje, co vše se dá z lidské kostry zjistit. V závěru jsou potom zmíněny i některé konkrétní výzkumy raně středověkých pohřebišť na našem území.

Použitá a citovaná literatura:
ALT, K. W. Prähistorische Anthropologie im 21. Jahrhundert. Methoden und Anwendungen. In: HEINRICH-TAMASKA, O. , N. KROHN, S. RISTOW (Hrsg.). Dunkle Jahrhunderte in Mitteleuropa? Studien zum Spätantike und Frühmittelalter. Bd. 1. Hamburg: 2009, s. 273-292.
ANGEL, J. L. A New Measure of Growth Efficiency: Skull Base Height. American Journal of Physical Anthropology. 1982, vol. 58, 2, s. 297-305.
ARIES, P. Dějiny smrti. I, II. Praha: Argo, 2000.
Archeologie pravěkých Čech I.- VII. Archeologický ústav AV ČR, 2007.
BERANOVÁ, M. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha: Academia, 2005.
BIGONI, L., KRAJÍČEK V., SLÁDEK V., VELEMÍNSKÝ P., VELEMÍNSKÁ J. Skull Shape Asymmetry and Socioeconomic Structure of Early Medieval Central European Society. Am. J. Phys. Anthropol. 2013, vol. 150, 3, s. 349–364.
BRŮŽEK, J. A method for visual determination of sex, using the human hip bone. American Journal of Physical Anthropology. 2002, vol. 117, 2, s. 157-168.
CAPASSO, L., KENNEDY, K.A.R., WILCZAK, C.A. Atlas of occupational markers on human remains. Journal of Paleontology, Monographic Publication 3, Edigrafital S.p.A. 1999.
CLARK, G. A. Mew method for assessing changes in growth and sexual dimorphism in paleoepidemiology. American Journal of Physical Anthropology. 1988, vol. 77, 1, s. 105-116.
HAVELKOVÁ, P., VILLOTE, S., VELEMÍNSKÝ, P., POLÁČEK, L., DOBISIKOVA, M. Enthesopathies and Activity Patterns in the Early Medieval Greater Moravian Population (9.- 10. century AD): Evidence of Division of Labour. International Journal of Osteoarchaeology. 2011, vol. 21, 4, s. 487-504.
HAVELKOVÁ, P., HLADÍK, M., VELEMÍNSKÝ, P. Entheseal changes: do they reflect socioeconomic status in the Early Medieval Great Moravian population? (Mikulčice, Czech Republic, 9th – 10th century). Int. J. Osteoarchaeol. 2013, vol. 23, 2, s. 237-251.
HENDERSON, J. Pagan Saxon cemeteries: A study of the problems of sexing by grave goods and bones. In: ROBERTS, CH. A., LEE, F., BINTLIFF, J. (Eds.): Burial Archaeology Current Research, Methods and Developments. Oxford: B.A.R., 1989. S. 77-83.
KENNEDY, K. A. R. Skeletal Markers of Occupational Stress. In: ISCAN, M.Y., KENNEDY, K.A.R. (Eds): Reconstruction of Life From the Skeleton. New York: Alan R. Liss, Inc., 1989. S. 129-160.
KUNA, M. (Ed.) Archeologie pravěkých Čech I. Pravěký svět a jeho poznání. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2007.
LARSEN, C. S. Bioarcheology. Interpretation behavior from the human skeleton. Cambridge University Press, 1997.
LUTOVSKÝ, M. Dvacet džbánů medoviny a bezbožné kratochvíle. O pohřbívání trochu jinak. Archeologické rozhledy L. 1998, vol. 4, s. 790-800.
PIONTEK, J. Stres w populacjach pradziejowych: založenia, metody i wstepne wyniki badań. In: PIONTEK, J. (Eds.): Biologia populacji ludzkich wspólczesnych i pradziejowych. Slupsk, 1992. S. 321-345.
POLÁČEK, L. Great Moravia, the power centre at Mikulčice and the issue of the socio-economic structure. In: VELEMÍNSKÝ, P., POLÁČEK, L.(Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulcice VIII. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. S. 11–44.
POULÍK, J. Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha: Academia, 1975.
STLOUKAL, M., VYHNÁNEK, L. Slované z velkomoravských Mikulčic. Praha: Academia, 1976. 207 s.
STLOUKAL, M., DOBISÍKOVÁ, M., KUŽELKA, V., STRÁNSKÁ, P., VELEMÍNSKÝ, P., VYHNÁNEK, L., ZVÁRA, K. Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha: Národní muzeum, 1999. 510 s.
VELEMÍNSKÝ, P., POLÁČEK, L. (Eds) Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII. Spisy AÚ AV ČR Brno. 2008: vol. 27, s. 1-347.
VLČEK, E. Nejstarší Přemyslovci. Praha: Vesmír, 1997.
VLČEK, E. Čeští králové I. Praha: Vesmír, 1999.
VLČEK, E. Čeští králové II. Praha: Vesmír, 2000.

The reasons for excavation and evaluation of our forefathers’ skeletal remains and their importance are presented here. Attention is paid to burial and funeral cus­toms and the conditions affecting the preservation of human skeleton; previous and current approaches to past population re­search are then summarised. Some recent studies based on the Czech medieval bu­rial sites are also introduced.