Historie sekvenování lidského genomu (1990–2003), Projekt lidského genomu (HGP, Humane Genome Project) a obzvláště soutěžení mezi HGP a firmou Celera Genomics nejsou pouze zajímavým tématem pro historiky – zároveň nám mohou ukázat, jak funguje reálná věda. A zdaleka nejde o uzavřenou kapitolu. Sekvenování lidského genomu přineslo mnoho nových poznatků: způsob zapínání a vypínání (exprese) genů je nejméně tak důležitý jako sekvence nukleotidů těchto genů. Existuje minimálně pětkrát více regulačních sekvencí než genů kódujících proteiny. Překvapivě bylo nalezeno kolem 7 000 různých typů dlouhých nekódujících RNA. Jeden úspěch nás přivádí k dalším cílům. HGP vede k Projektu lidského mikrobiomu (Human Microbiome Project) stejně jako k epigenetice a epigenetické dědičnosti.

Použitá a citovaná literatura:
COLLINS, F. The Language of Life. Profile Books LTD. London, 2010.
GILBERT, S. F., EPEL, D. Ecological Developmental Biology. The Environmental Regulation of Development, Health, and Evolution. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, MA, 2015. 2nd. ed.
SULSTON, J., FERRY, G. The Common Thread. A Story of Science, Politics, Ethics and the Human Genome. London: Gorgi Books, 2003.
The Human Microbiome Project Consortium. Structure, Function and Diversity of the Healthy Human Microbiome. Nature. 2012, vol. 486(7402), s. 207–214.
PÄÄBO, S. Neanderthal Man. In Search of Lost Genomes. New York: Basic Books, 2014.
RHODES, R., GLIGOROV, N., SCHWAB, A. P. M (eds.). The Human Microbiome. Ethical, Legal, Social Concepts. Oxford University Press, 2013.
VENTER, J. C., Life at the Speed of Light: From the Double Helix to the Dawn of Digital Life. Viking. New York: Penguin Group, 2013.

The history of the sequencing of human genome (1990–2003), the Humane Genome Project (HGP) itself and especially the race between HGP and Celera Genomics is not only interesting for historians; it has a potential to teach us how real science works, and the story is far from being over. We have learnt many lessons: the way genes are switched on and off is at least as important as their sequence of letters. There are at least five times more regulatory sequences than protein coding genes. Surprisingly, there are 7,000 different types of long, non-coding RNAs. The one achievement leads us to another. HGP leads to the Human Microbiome Project as well as to epigenetics and epigenetic inheritance.