Přechod mezi lovecko-sběračským a zemědělským způsobem obživy představuje jednu z nejvýznamnějších změn v historii lidského rodu. Rozšíření zemědělství ve střední Evropě je výjimečné především svou rychlostí, když během pouhých 4–8 generací byla sídliště lovců a sběračů zcela nahrazena sídlišti prvních zemědělců. Přestože se studiu této změny věnují po desítky let odborníci z rozličných oborů, původ prvních zemědělců střední Evropy stále není jasný. Byli jimi praktikující zemědělci původem z jihovýchodní Evropy, kteří získali převahu nad zdejšími lovci, nebo se jimi naopak stali místní lovci z doby kamenné, kteří rychle opustili tradiční způsob obživy?

Použitá a citovaná literatura je uvedena v samostatném souboru ke stažení pod obrazovou galerií.

The transition between foraging and farming represents one of the most substantial changes in the history of human beings. The spread of farming in Central Europe is unique in its ra­pidity. The settlements of foragers were replaced by the settlements of first farmers within as few as 4–8 generations. In spite of the intense effort dedicated to the issue, it is still unclear who were the first farmers here – invaders from southeastern Europe or Stone Age foragers who quickly abando­ned their traditional subsistence practices and became farmers?