V roce 2016 slavíme 40 let od založení chráněné krajinné oblasti České středohoří. V tomto článku zdůrazňujeme unikátní geologii a geomorfologii každého sopečného kopce. České středohoří je také nestabilní krajina s častými sesuvy svahů kopců. Rozmanitá mozaika specifických stanovišť hostí příznačná společenstva měkkýšů. Vrcholový a říční ekologický fenomén dokonce ještě zvyšují druhovou diverzitu tohoto území, často navštěvovaného umělci.

Použitá a citovaná literatura:
DOMIN, Karel. České středohoří: studie fytogeografická. Praha: Král. Česká Společnost Náuk, 1904.
HIBSCH, Josef Emanuel. Erläuterungen zur Geologischen Übersichtskarte des Böhmischen Mittelgebirges und der unmittelbar angrenzenden Gebiete. Tetschen a. d. Elbe (Freier Lehrerverein des politischen Bezirkes Tetschen), 1926.
KUBÁT, Karel. Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. Fytogeografická studie. Litoměřice: Okresní muzeum, 1970. 171 s.
ZAHÁLKA, Čeněk. O ssutinách čedičových a znělcových v Českém středohoří. Vesmír. 1890, s. 66–67.
SLAVÍKOVÁ, Jiřina et al. Ecological and vegetational differentiation of a solitary conic hill (Oblík in České středohoří Mts). Praha: Academia, 1983.

In 2016, we celebrate 40 years from founding of the Natural Protected Area České středohoří. In this paper, we emphasize the unique geology and geomorphology of each volcanic peak. The České středohoří Moun­tains are also an unstable landscape with frequent hillside landslides. The varied mo­saic of specific habitats host characteristic mollusc assemblages. Peak and river ecological phenomena even increase species diver­sity of this area, often visited by artists.