Významnou, ačkoli opomíjenou skupinou invazních organismů jsou patogeny lesních dřevin. V České republice můžeme dosud napočítat přibližně 90 taxonů těchto organismů. Zhruba 10 % z nich má potenciál poškozovat populace svých hostitelů, a někdy i celé ekosystémy, jejichž klíčové druhy tito hostitelé představují. Zásadní omezení jejich vlivu či dokonce eradikace jsou nemožné a naše prostředí se nezadržitelně mění. Introdukce exotických patogenů tak představují zásadní výzvu pro udržitelné lesnictví, rurální ekonomiku a užívání krajiny vůbec.

Použitá a citovaná literatura:
Uvedena v samostatném souboru níže pod obrazovou galerií

Although pathogens of forest woody plants are among the most important groups of in­vasive organisms, they are still ignored. In the Czech Republic we have so far been able to identify about 90 of these organisms. About 10 % of them have a potential to damage their hosts populations, or sometimes even whole ecosystems. The fundamental elimi­nation of their impact or their eradication is impossible and our environment is un­controllably changing. Nowadays, introduc­tion of forest pathogens presents a great challenge for sustainable forestry, rural economy and landscape use.