Jedlé typy banánovníků (Musa) jsou diploidní nebo triploidní klony, jejichž bezsemenné plody jsou vyplněny dužinou. Tradiční šlechtění je komplikováno nejen sterilitou (partenokarpií), ale také malými znalostmi o původu jedlých typů banánovníku. Studium genetické diverzity a evoluce tohoto druhu pomocí molekulárně cytogenetických metod tak významně napomáhá urychlit jeho šlechtění.

Edible bananas (Musa) are diploid or tri­ploid clones with seedless fruits. Traditio­nal breeding of bananas is complicated by their sterility (parthenocarpy), as well as by relatively little knowledge of their origin and evolution. Analysis of genetic diversi­ty and evolution of bananas using cyto­genetic and molecular methods significantly contributes to accelerated breeding of more resistant banana clones.