Poměrně izolovaná populace plcha velkého (Glis glis) v Praze je známa od 40. let 20. století (v parku na vrchu Petřín). Její původ zůstává nejasný kvůli chybějícím údajům z 19. století a z dřívější doby. Diskutována je i možnost nezaznamenaného vysazení plchů lidmi.

Použitá a citovaná literatura:
AMERLING, K. Fauna čili zvířena česká. I. Popsání ssavců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb všech, jež zemi českou obývají. Praha: Bedřich Rohlíček, 1852. 220 s.
BAYER, F. Ssavci čeští. Výroční zpráva c. k. vyššího reálného gymnásia v Táboře. 1890, s. 6–30.
BAYER, F. Prodromus českých obratlovců. Praha: A. Wiesner, 1894. 260 s.
BREHM, A. Brehmův život zvířat. Díl IV. Ssavci II. Hlodavci, ploutvonožci. Přeložil prof. Josef Jirsík. Praha: J. Hokr, 1927. 618 s.
FRIČ, A. Obratlovci země české. Seznam všech dosud v Čechách pozorovaných savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb. Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. 1972, vol. 2(4), s. 1–148.
PRESL, J. S. Ssawectvo. Rukovět soustawná k poučenj wlastnjmu. Praha: Kněkupectwj Krongergra a Webre, 1834. 388 s.
SCHULZE, W. Beiträge zum Vorkommen und zur Biologie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und des Siebenschläfers (Glis glis) im Südharz. Herzynia, N. F. 1970, vol. 7(4), s. 355–371.
STORCH, G. Glis glis (Lionnaeus, 1766) Siebenschläfer. In: NIETHAMMER, J., KRAPP, F. (eds.): Handbiuch der Säigetiere Europas. Band 1. Rodentia I (Sciuridae, Castoridae, Gliridae, Muridae). Akademische Verlaggesellschaft – Wiesbaden, 1978. 476 s.

A quite isolated population of the Edible or Fat Dormouse (Glis glis) is known from Prague since the 1940s (in the park area of the Petřín Hill). Its origin is uncertain due to lack of any data from the 19th century and earlier. Hence, the possibility of unknown introduction is discussed.