Článek shrnuje výsledky akustického monitorování jedinců plcha velkého (Glis glis) žijících na vrchu Petřín v Praze. Byla zjištěna poměrně vysoká početnost tohoto druhu na sledované lokalitě (170 pozitivních záznamů, nejméně 120 jedinců). Nahrané hlasové projevy prošly také podrobnější frekvenční analýzou.

Použitá a citovaná literatura:
AMERLING, K. Fauna čili zvířena česká. I. Popsání ssavců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb všech, jež zemi českou obývají. Praha: Bedřich Rohlíček, 1852. 220 s.
BAYER, F. Ssavci čeští. Výroční zpráva c. k. vyššího reálného gymnásia v Táboře. 1890, s. 6–30.
BAYER, F. Prodromus českých obratlovců. Praha: A. Wiesner, 1894. 260 s.
BREHM, A. Brehmův život zvířat. Díl IV. Ssavci II. Hlodavci, ploutvonožci. Přeložil prof. Josef Jirsík. Praha: J. Hokr, 1927. 618 s.
FRIČ, A. Obratlovci země české. Seznam všech dosud v Čechách pozorovaných savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb. Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. 1972, vol. 2(4), s. 1–148.
PRESL, J. S. Ssawectvo. Rukovět soustawná k poučenj wlastnjmu. Praha: Kněkupectwj Krongergra a Webre, 1834. 388 s.
SCHULZE, W. Beiträge zum Vorkommen und zur Biologie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und des Siebenschläfers (Glis glis) im Südharz. Herzynia, N. F. 1970, vol. 7(4), s. 355–371.
STORCH, G. Glis glis (Lionnaeus, 1766) Siebenschläfer. In: NIETHAMMER, J., KRAPP, F. (eds.): Handbiuch der Säigetiere Europas. Band 1. Rodentia I (Sciuridae, Castoridae, Gliridae, Muridae). Akademische Verlaggesellschaft – Wiesbaden, 1978. 476 s.

Surprisingly, relatively abundant occurrence of this species was recorded in most of the monitored area (170 positive recording points, at least 120 specimens). An acoustic analysis of the recorded voices was also performed.