Na africký kontinent dorazili první představitelé podčeledi Pantherinae, zastoupení pravděpodobně typem z okruhu asijského druhu Panthera palaeosinensis, někdy během spodního pliocénu. V relativně krátké době po svém příchodu dal tento společný předek vzniknout třem odlišným druhům – levhartu, lvu a jaguáru. Uvedené druhy velkých koček se pak postupně rozšířily zpět na eurasijský kontinent. Zatímco však areál levharta zůstal omezen na oblast Starého světa, lev a předek jaguára P. gombaszoegensis pokračovali na své cestě dále na východ, až nakonec pronikli na území Severní a dokonce i Jižní Ameriky. V závěru pleistocénu ale holarktická populace lva spolu s dalšími tehdejšími příslušníky tzv. megafauny zcela vyhynula. Podobný osud potkal v tu samou dobu i jaguára, jenž toto období přežil pouze v Jižní Americe. V současnosti, navzdory početním stavům výrazně redukovaným působením člověka, zůstávají tito predátoři stále velmi výrazným a působivým prvkem v jejich přirozeném prostředí.

Seznam použité a doporučené literatury je přiložen jako pdf příloha níže pod galerií obrázků.

The first members of the subfamily Panthe­rinae, represented probably by only a single ancient type close to the Asian Panthera palaeosinensis, entered Africa sometime during the Lower Pliocene. Relatively shortly after this event the presence of this common ancestor gave rise to three distinct species – leopard, lion and jaguar. All these kinds of big cats then continuously spread back to Eurasia. The leopard remained restricted to the area of the Old World; the lion and the ancestor of jaguar – P. gombaszoegensis both continued their journey far eastwards and conquered the territory of North and even South America. At the end of the Pleistocene, the holarctic lion population became extinct, as did many other mammals that formed what is known as the Megafauna. Similarly, the jaguar only survived in South America at that time. Nowadays, despite the strong reduction in their numbers caused by humans, these predators still form a formidable and impressive element in their natural environment.