Tekoucí vody v České republice jsou silně ovlivněny technickými úpravami koryt a niv, které vedly k významné změně v hydrologii a ekologické funkci toků. Potřeba revitalizací nebo samovolných renaturací vedoucích ke zlepšení současného stavu je stále naléhavějším tématem vzhledem k hrozbám globální změny klimatu. Na území národního parku Šumava byly revitalizovány tři potoky v horní části Vltavského luhu – Hučina, Jedlový a Žlebský potok. Byla rekonstruována původní trasa potoků a obnovena původní morfologie koryt. Celkem proběhla obnova 5,2 km přírodních toků, jejich délka se oproti dříve regulovaným úsekům prodloužila zhruba o třetinu. Byly také zablokovány nebo zasypány drenáže v nivě i kanály regulovaných potoků v celkové délce přes 8 km. Hned po revitalizaci začalo dlouhodobé monitorování vývoje koryt a jejich dnových společenstev vodních bezobratlých. Výsledky sledování toku Hučina v prvním roce po revitalizaci ukazují překvapivě rychlou kolonizaci bezobratlými, přestože podmínky pro některé organismy stále ještě nejsou příznivé. Krátce po revitalizaci se vyvíjí pozoruhodně druhově bohaté a početné společenstvo dna a opakovaně se zde vyskytují ryby a mihule. V důsledku nestabilního (jemného) substrátu dna je však dnové společenstvo významně ovlivňováno vysokými průtoky a další rozvoj společenstva bezobratlých bude záviset právě na vývoji substrátu dna v revitalizovaných tocích.

Running water in the Czech Republic has been strongly affected by the technical modifi­cations of stream channels and floodplains, which have led to significant changes in the hydrology and ecological function of streams. The need for revitalization or spontaneous renaturation to improve the current situation is an increasingly urgent issue due to the threat of global climate change. The original course and channel morphology of three streams in the Šumava Mts. (Bohemian Forest) national park, namely Hučina, Žlebský potok and Jedlový potok, was reconstructed. Altogether 5,2 km of streams have been recovered and their lengths have been extended by about a third. Moreover, over 8 km of drainage channels in floodplain and regulated channels have been blocked or buried. Immediately after the restoration, long-term monitoring of the restored channels and their benthic macroinvertebrates was started. The results for the Hučina stream during the first year after the restoration show surprisingly rapid colonisation of macroinvertebrates, although conditions for some species are still not favourable. Remarkably species-rich and numerous communities were found shortly after the restoration, also fish and lampreys were observed repeatedly. However, due to unstable (fine) bottom substrate, macroinvertebrates are strongly affected by high water discharge and further development of these communities will de­pend on the bottom substrate conditions.