U nás málo známí fytofágní roztoči z nadčeledi vlnovníků (Eriophyoidea) způsobují na rostlinách nejčastěji různé typy hálek, v článku stručně charakterizované: akrocecidium listu, pleurocecidium listu, erineum (zmnožení a/nebo změna tvaru chlupů), hálka květenství, terminální akrocecidium (postižení růstového vrcholu, někdy i celé rostliny), hálka pupenu (vnitřní akrocecidium) a pleurocecidium osy. Nehálkotvorné druhy vyvolávají různé typy nekrotických změn (nekrogenní vagrantní formy), případně jejich činnost není patrná (bezpříznakové vagrantní formy, od nás dosud neznámí). Některé druhy (inkvilini) žijí v hálkách jiných vlnovníků. U nás je napadáno přes 50 čeledí semenných rostlin, jeden druh žije na kapradině – hasivce orličí (Pteridium aquilinum). Dosavadní rozsáhlejší soubory faunistických dat jsou ve zde dostupné příloze zpracovány podle autorů (I: E. Bayer 1910 a 1914; II: L. F. Černik 1925–42; III. E. Baudyš 1954, 1963, 1964 a 1967; IV: J. Hubáček 1979, 1981 a 1985; V: I. Vaněčková-Skuhravá 1996; VI: J. Máca 1996 a 2012; VII: významné údaje z dalších publikací); u každého druhu najdete u nás zjištěný rod hostitelské rostliny a typický symptom napadení. Stručně je zmíněn ekonomický význam některých druhů, přenos virů a přidán komentář změn naší fauny.

Seznam použité literatury, tabulka s předběžným seznamem vlnovníků z České republiky a tabulka s indexem našich druhů vlnovníků podle živných rostlin jsou uvedeny v pdf přílohách dostupných níže pod galerií obrázků.

Za cenné rady k tématu autor děkuje doc. H. Šefrové (Brno).

Phytophagous eriophyoid mites, sparsely studied by Czech authors, cause mostly various types of plant galls, briefly characterised as: acrocecidium of leaf, pleurocecidium of leaf, erineum (modification of trichomes), gall of blossom/inflorescence, terminal acrocecidium (malformation of growth tip, sometimes of whole plant), acrocecidium of bud (internal acrocecidium) and pleurocecidium of stem. Species which do not form galls may cause necroses (necrogenous vagrants) or there is no apparent injury of plant (asymptomogenous vagrants, not yet known from the Czech Republic). Some species live in galls of other eriophyoids as inquilines. Over 50 families of seed plants have been infested in our country, moreover one species is known from the fern (Pteridium aquilinum). Extensive sets of faunistic data are processed here as an online file, according to the authors (I: E. Bayer 1910 and 1914; II: L. F. Černik 1925–42; III: E. Baudyš 1954, 1963, 1964 and 1967; IV: J. Hubáček 1979, 1981 and 1985; V: I. Vaněčková-Skuhravá 1996;VI: J. Máca 1996 and 2012; VII: relevant data from various other papers); in each species, the host plant genus/genera in the Czech Republic and the most usual type of the caused injury is given. Economic importance of some species is briefly mentioned, including transfer of viruses, and comments on the changes to Czech fauna of this group are given.