Biologické půdní krusty jsou společenstva organismů, která se vyskytují po celém světě, na všech kontinentech, hlavně v chladných i teplých aridních oblastech, kde tvoří podstatnou složku ekosystému a jejich pokryvnost může dosáhnout až 70 % – na ty se článek zaměřuje. V menší míře je nacházíme i v jiných biotopech, jako jsou otevřené prostory mediteránních lesů, na obnažených půdách alpínské a tundrové vegetace nebo ve stepích či na výsypkách důlních jam. V nehostinných pouštích biologická půdní krusta ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti půd, a tím zlepšuje životní podmínky pro rostliny, živočichy i člověka. Jde o křehký ekosystém, který se může snadno poškodit, a jeho návrat na původní stanoviště pak trvá i půl století.

Použitá literatura:

BELNAP, Jayne; LANGE, Otto L. (eds). Biological Soil Crusts Structure, Function and Management. Springer, 2001.

Biological soil crusts are communities of organisms, which occur throughout the world, on all continents, mainly in cold and hot arid areas. In arid areas they create an important part of ecosystems and their coverage can reach up to 70 %. To a lesser extent it is possible to find them in other biotopes such as open Mediterranean forests, on the exposed soils of alpine and tundra vegetation or in steppes and on the soils of mining areas. in this article, we focuse on the communities from arid environment. Biological soil crusts influence the physical and chemical soil characteristics in deserts, and thus improve environmental conditions for vascular plants, animals and humans. These fragile ecosystems could easily be destroyed and their recovery at the original habitat could last for half a century.