Původní přirozené lesy patří v Evropě mezi nejohroženější biotopy. Lokality jako Białowieża, Rothwald, Stužica, Boubín, Žofín a několik dalších rezervací na ukrajinském území v Karpatech jsou nejzachovalejšími a nejznámějšími pralesovitými porosty ve střední Evropě. Lišejníky představují jedinečné organismy s vysokou bioindikační hodnotou a mohou tak sloužit při hodnocení stáří lesních porostů, jejich heterogenity, fragmentace, míry kontinuity a způsobů hospodaření.

Seznam doporučené literatury je k dispozici v samostatném pdf souboru pod obrazovou galerií.

Primeval forests are some of the most endangered habitats in Europe. Localities such as Białowieża, Rothwald, Stužica, Boubín, Žofín and several reserves in the Ukrainian Carpathians are the best-preserved and the best-known old-growth forests in Central Europe. Lichens, as very sensitive bioindicators, are a unique group of organisms for the evaluation of forest age, heterogeneity, fragmentation, continuity and management.