V půdě se vyskytuje několik ekologických skupin hub včetně pravých půdních hub. Půdní houby představují velice významnou složku půdní bioty a společně s půdními bakteriemi se podílejí na dekompozici mrtvé organické hmoty v půdním prostředí. Jejich kvantitativní zastoupení a druhová pestrost je ovlivňována typem půdy a chemicko-fyzikálními podmínkami, ale také vzájemnými interakcemi mezi půdními organismy.

Several ecological groups of fungi including microscopic fungi occur in soils. These fungi are a very important component of soil microbiota and together with bacteria participate in the decomposition of dead organic matter in soil environments. Species diversity and quantitative occurrence depend on soil type and physico-chemical conditions, as well as on interactions with other organisms.