Původ hub je stále zahalen velkou neznámou, a to především z důvodu chybějících fosilií. Na druhou stranu k výraznému pokroku došlo v datování na základě molekulárních hodin spolu s kalibrací jasně interpretovatelnými fosiliemi. Tento postup umožňuje poměrně přesně datovat nejvýznamnější historické události.

Použitá literatura:
ELSIK, William C.; JANSONIUS, Jan. New genera of Paleogene fungal spores. Canadian Journal of Botany, 1974, 52.5: 953-958.
KIRSCHNER, Roland; PIEPENBRING, Meike. A new hyphomycete genus and species with pectinate conidia from a rainforest in Panama—a living fungal fossil?. Mycological Progress, 2006, 5.3: 136-138.
SMITH, P. H. Fungal spores of the genus Ctenosporites from the early Tertiary of southern England. Palaeontology, 1978, 21.3: 717-722.

The origins of fungi are still shrouded in mystery, above all because of the absence of fossils. However, substantial progress in dating has been achieved, based on the molecular clock together with calibration of clearly interpreted fossils. This approach facilitates relatively precise dating of the most important historical events.