Většina studií lišejníkové diverzity značně podhodnocuje její současnou druhovou bohatost. Proto jsme vyvinuli nové metody, kterými lze získat kompletnější seznam druhů obývajících dané území a jejichž výsledky lze vzájemně srovnávat – a tento přístup jsme uplatnili při výzkumu pralesovitých porostů v České republice, v Karpatech na Ukrajině a na Kavkaze. Celkové srovnání výsledků vedlo k některým doporučením z hlediska ochranářských opatření a k výběru druhů lišejníků jako vhodných indikátorů pralesovitých bukových a smrkových porostů ve střední Evropě.

Použitá literatura:
ALBRECHT, Josef. Českobudějovicko [Českobudějovicko region]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. In: MACKOVČIN P., SEDLÁČEK M. (eds), Chráněná území ČR, svazek VIII [Protected areas of the Czech Republic, vol. VIII], AOPK ČR, Brno.
KIEBACHER, Thomas, et al. Hidden crown jewels: the role of tree crowns for bryophyte and lichen species richness in sycamore maple wooded pastures. Biodiversity and conservation, 2016, 25.9: 1605-1624.
MARMOR, Liis, et al. Lichens on Picea abies and Pinus sylvestris–from tree bottom to the top. The Lichenologist, 2013, 45.1: 51-63.
VONDRÁK, Jan, et al. Epiphytic lichens of Stužica (E Slovakia) in the context of Central European old-growth forests. Herzogia, 2015, 28.1: 104-126.

Most studies into lichen diversity strongly underestimate actual species richness. We have developed new methods for obtai­ning more complete species lists, whose results are comparable to each other, and applied this approach to research into old-growth forests in the Czech Republic, the Ukrainian Carpathians and the Caucasus. The overall comparison resulted in several recommendations for nature protection and a selection of suitable species indicators of Central European old-growth beech and spruce forests.