Borovice Fenzelova (Pinus fenzeliana) je morfologicky unikátní pětijehličná borovice z jižní Číny s izolovaným výskytem v severním Vietnamu, která byla popsána v roce 1931 z ostrova Chaj-nan podle nedostatečného vzorku, později ztraceného. To zapříčinilo její pozdější chybnou interpretaci napravenou až čínskými botaniky v roce 1975. V posledních 20 letech však došlo k posunu jejího taxonomického pojetí několika badateli mimo Čínu, a to vlivem absence jejich znalostí relevantního kontextu v přírodě. Článek ukazuje spletitou historii klasifikace tohoto druhu a obecná úskalí taxonomického bádání založeného na subjektivních jednostranných přístupech.

Citovaná a další doporučená literatura je uvedena v pdf příloze pod obrazovou galeriíí k tomuto článku.

The Fenzel’s Pine (Pinus fenzeliana) is the morphologically unique five-needled pine from southern China with isolated occurrence in northern Vietnam, which was described in 1931 from the Hainan Island based on an insufficient sample, lost later. This caused its subsequent misinterpretation, not rectified by a Chinese botanist until 1975. However, in two recent decades, there has been a shift in its taxonomic conception among several researchers outside China due to the absence of their knowledge of the relevant context in nature. This article shows the intricate classifi­cation history of this species and general difficulties in taxonomic research based on subjective one-sided approaches.