Před 35 lety, v r. 1983 vycházel v Živě celoroční seriál Dynamika přírodního lesa. Jeho autorem byl Igor Míchal, tehdy jedna z vůdčích osobností československého krajinně-ekologického výzkumu. Seriál přinesl ojedinělou syntézu po­znatků o ekologii přirozených temperátních lesů na úrovni znalostí přelomu 70. a 80. let 20. stol. Dva roky nato vyšla v Nakladatelství Academia zásadní publikace Eduarda Průši Die böhmischen und mährischen Urwälder – ihre Struktur und Ökologie (České a moravské pralesy – jejich struktura a ekologie). Na rozdíl od Míchalovy zobecněné syntézy přinesla budoucím vědcům poklad v podobě neuvěřitelného množství primárních dat o stavu nejzachovalejších pralesovitých rezervací v České republice. Náš výzkumný tým měl to štěstí, že mohl na práci těchto dvou mužů navázat, a v r. 2018, který si připomínáme jako Rok českých pralesů, bychom chtěli představit, kam dospělo poznání dynamiky přirozených temperátních lesů dnes. Během letošního ročníku Živy představíme, kde a proč přirozené lesy máme, jak fungují mezidruhové a vnitrodruhové vztahy dřevin a jejich dynamika, jakou roli v dynamice přirozených lesů hrají naruše­ní neboli disturbance, jak stromy formují půdu a půda naopak novou generaci dřevin. Vysvětlíme dynamiku tlejícího dřeva, kolik biomasy je v temperátních le­sích vázáno a jak rotuje a také jak jedinečná je biodiverzita přirozených lesů a jak ji člověk nepřímo ovlivňuje. Seriál připravují pracovníci odboru ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

Citovaná a použitá literatura:

ADAM, Dušan; VRŠKA, Tomáš. Významné lokality přirozených lesů. In: HRNČIAROVÁ, Tatiana. Atlas krajiny České republiky: Landscape atlas of the Czech Republic. Praha a Průhonice: Ministerstvo životního prostředí České republiky a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2009.
BUCHWALD, Erik. A hierarchical terminology for more or less natural forests in relation to sustainable management and biodiversity conservation. In: Third Expert Meeting on Harmonizing Forest-related Definitions. Rome, 11-19 January 2005.
JANÍK, David, et al. Tree spatial patterns of Fagus sylvatica expansion over 37 years. Forest Ecology and Management, 2016, 375: 134-145.
KRUML, František. Historický průzkum lesa I. Lesní závod Kaplice, Dolní Hvozd a Horní Hvozd (strojopis), Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Zvolen, pobočka Hluboká nad Vltavou, 1960.
LÖW, Jiří; NOVÁK, Jaroslav. Typologické členění krajin České republiky. Urbanismus a územní rozvoj, 2008, 11.6: 19-23.
MYSLIKOVJAN, Tomáš. Analýza radiálního růstu buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Národní přírodní rezervaci Salajka. [Diplomová práce]. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009.
NOŽIČKA, J. Z historie boubínského pralesa. Ochrana přírody, 1958, 13: 144-149.
PRŮŠA, Eduard. Die böhmischen und mährischen Urwälder - ihre Struktur und Ökologie. Academia, 1985.
VRŠKA, Tomáš; ADAM, Dušan, et al. Metodika hodnocení přirozenosti lesů v ČR. [Certifikovaná metodika MŽP]. VÚKOZ, v. v. i., 2011.

In 2018 we celebrate the 180th and 160th anniversaries of the declaration of Žofín and Boubín primeval forests protection, respectively. Natural forests have been in­vestigated throughout the Czech Republic in compliance with the standardized me­thodology of naturalness assessment. We found approximately 30 000 hectares of fo­rests (of which there are 2 500 ha of primeval forests), but two thirds of the area are localized in 8 clusters. Four clusters were found in river canyons and karsts, while the other four clusters in high mountains.