Velká kotlina je téměř 200 let známa jako unikátní lokalita, v níž se nachází nebývale vysoký počet druhů rostlin, včetně endemitů a reliktů. Přestože se od počátků poznávání vědělo o výskytu četných vyhraněně vápnomilných druhů cévnatých i bezcévných rostlin, lišejníků a mechorostů, nikdo z botaniků se až donedávna nepídil po zdrojích vápníku. A nikdo z geologů nenabízel adekvátní vysvětlení. Pokoušíme se to nyní napravit a pro Živu trochu nezvykle si blíže rozebereme i geologické poměry území. Rovněž půdy Velké kotliny dosud nebyly podrobněji studovány, dosavadní pedologická data se týkala jen humusových vrstev. Na podzim 2016 však bylo vykopáno přes 30 hlubokých půdních sond, které přinesly řadu nečekaných informací, a chemické rozbory zeminy některých horizontů poukázaly na další zajímavosti.

Seznam použité literatury a doplňující materiály najdete v pdf souborech ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Velká kotlina was considered to be a petro­graphically uniform area of metamorphic rocks, and the presence of calciphilic plants and bryophytes has been explained in different ways or not at all. In the cirque itself phyllites indeed dominate, but also on larger parts of rocks there are more difficult ventilating metatuffs. Metadolerites, crystalline limestones, metaquartzites and secretory quartz belong to those less represented. For vegetation there are very important sources of calcium which are presented by crystalline limestones, calcic phyllites, calcic metatuffs and quartz-calcited dykes of alpine type. The mosaic of varied mother rocks corresponds with the diversity of soils. On the rocks there are shallow soils of the type of lithic leptosols, hyperskeletic leptosols and calcaric leptosols, most of the area is covered by deep soils on the hillsides, cambisols and etnic podzols. Peat soils can be found on the glacial sediments at the bottom of the cirque. In soils a periglacial phenomena is present.