Günther Beck byl profesorem botanického ústavu pražské německé univerzity v letech 1899–1920. Dodnes se v herbářových sbírkách dochovala řada obrazových materiálů spojených s jeho jménem – výukové tabule, diapozitivy, ilustrace. Zde uvádíme malou ukázku, která je ilustrací k příspěvku v kulérové příloze (Živa 2018, 2: XXXI–XXXVII) pojednávajícímu o těchto obrazových pramenech a okolnostech jejich vzniku, a na základě této analýzy také o dobovém významu ilustrace ve výuce a ve vědě.

Citovaná a použitá literatura:

VON MANNAGETTA, Günther Beck. Über die Gewinnung brauchbarer Diapositive für den naturgeschichtlichen Unterricht. Lotos, 1907, 4: 61-67.
BECK-MANNAGETTA, Günther. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder. W. Engelmann, 1901.
DASTON, Lorraine; GALISON, Peter. Objectivity. Brooklyn. NY: Zone Books, 2007.
DODEL, A. Der Zeichen- Unterricht in der Volks- und Mittelschule beider Erdtheile. Paedagogium, 1889, 11: 409-424.
CHUMCHALOVÁ, Magdalena. Botanická ilustrace 5.-19. století a národní obrození. Živa, 2003, 5: 237-241.
KREKULE, Jan. Julius Sachs – pražské experimentování soukromého docenta. Živa, 2014, 4: LXXII-LXXIII.
MOLLENHAUER, Dieter. Adolf Pascher (1881-1945) – Romantic phycologist. Protist, 2001, 152.3: 231-238.
NĚMEC, Bohumil. Vzpomínky. Praha: AV ČR. Archiv, 2002. Práce z Archivu Akademie věd. Řada B.
PASCHER, Adolf. Günther Beck‐Mannagetta. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 1931, 49.12: 105-125.
PASCHER, Adolf †. Lebenslauf und Artenverzeichnis. Arch Protistenkd, 1953, 98: 3-32.
SCHULZE, Elke. Nulla dies sine linea: universitärer Zeichenunterricht-eine problemgeschichtliche Studie. Franz Steiner Verlag, 2004.
WITTMANN, Barbara. Outlining species: Drawing as a research technique in contemporary biology. Science in Context, 2013, 26.2: 363-391.

Günther Beck was a professor at the Institute of Botany at the German University in Prague (1899–1920). To this day we can find a large amount of visual material connec­ted with his name in the collections of the Prague herbarium. Several examples are presented as an illustration to the paper dealing with these visual sources and the circumstances of their origin (Živa 2018, 2: XXXI–XXXVII). Based on this analysis, the contribution also shows the meaning of illustration in contemporary education and science.