Viry byly dlouho považovány pouze za parazity více či méně škodlivé pro své hostitele. Převratné objevy posledních let ukázaly, že všudypřítomné viry, jejich mnohost, genetická rozmanitost a dynamické symbiotické vztahy s hostiteli je staví do centra vývoje života na Zemi. Většina virů má patrně s hostiteli komenzální vztahy a na hostitele nemá negativní dopad. Mohou však být „zásobárnou" sekvencí (a nových funkcí) pro hostitele v případě stresů vyžadujících rychlé změny. Viry, které jsou v antagonistickém vztahu k hostiteli, se nyní zdají být spíše zvláštností. Tyto viry se podílely a podílejí na vývoji imunitních systémů hostitelů, ovlivňují mnohost populací a ekologické vztahy. Viry vytvářející mutualistický vztah s hostiteli jsou důležité pro přežívání hostitelů. Symbiogenetické viry zanechávají v genomu hostitelů své sekvence a mohou je poskytnout pro další vývojové inovace.

Seznam nejdůležitějších citací z použité literatury:

COLSON, Philippe; LA SCOLA, Bernard; RAOULT, Didier. Giant Viruses of Amoebae: A Journey Through Innovative Research and Paradigm Changes. Annual review of virology, 2017, 4: 61-85.
MÁRQUEZ, Luis M., et al. A virus in a fungus in a plant: three-way symbiosis required for thermal tolerance. science, 2007, 315.5811: 513-515.
MI, Sha, et al. Syncytin is a captive retroviral envelope protein involved in human placental morphogenesis. Nature, 2000, 403.6771: 785-789.
ROOSSINCK, Marilyn J.; BAZÁN, Edelio R. Symbiosis: viruses as intimate partners. Annual review of virology, 2017, 4: 123-139.
STRAND, Michael R.; BURKE, Gaelen R. Polydnaviruses as symbionts and gene delivery systems. PLoS pathogens, 2012, 8.7: e1002757.
TENOEVER, Benjamin R. The Evolution of Antiviral Defense Systems. Cell host & microbe, 2016, 19.2: 142-149.
XU, Ping, et al. Virus infection improves drought tolerance. New Phytologist, 2008, 180.4: 911-921.

Viruses have long been considered to be just parasites that are more or less harmful to their hosts. The ground-breaking discoveries of the last few years have shown that these ever-present viruses, their abundance, genetic variety and dynamic symbiotic relationships with the host places them at the centre of the development of life on Earth. Most viruses evidently have commensal relations with their hosts, on which they do not have a negative effect. However, they can serve as a source of sequences (and new functions) for the host in the event of stresses that demand rapid changes. Viruses in an antagonistic relationship now appear to be unusual. These viruses have taken part in the development of their host's immune systems and have an influence on the abundance of the population and ecological relations. Viruses creating mutualistic relationships with the host are important for the latter's survival. Symbiogenetic viruses leave their sequences in the genome of their hosts and can provide them for further developmental innovations.