Článek přináší informace o historii, rozšíření a možnostech ochrany zajímavého druhu dřeviny – jeřábu oskeruše (Sorbus domestica). Tento teplomilný druh jeřábu je znám evropské kultuře přes 2 000 let, přesto u nás na počátku 21. století téměř vymizel. Jeho původní biotopy jsou téměř zničeny a přežívá nejen u nás, ale v celé Evropě, především díky péči člověka. Na jihovýchodní Moravě je jeřábu oskeruši věnována expozice a naučná stezka.

Použitá a citovaná literatura:

ČÍŽKOVÁ, Luďka, et al. Záchrana genofondu vybraných listnatých dřevin v přírodních oblastech Jihomoravských úvalů a Moravských Karpat. VÚLHM, 1999.
DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR 2. Nakladatelství Československé akademie věd, 1989.
CHYTRÝ, Milan, et al. Vegetace České republiky, 4. lesní a křovinná vegetace. Academia, 2013.
KAUCH-BLECKEN VON SCHMELING, Wedig. Der Speierling, Sorbus domestica. Boveden. 200.
KELLENBERGER, Rwmo, et al. Sorbus domestica. Gehölzportrait, HSW, 2003.
KVĚTOŇ, Vít, VOŽENÍLEK, Vít. Klimatické oblasti Česka: klasifikace podle Quitta. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
OPRAVIL, Emanuel. Synantropní vegetace ze středověku az počátku novověku města Olomouce. Zprávy České botanické společnosti, 1994, 29: 15-36.
OPRAVIL, Emanuel. Rostliny ze středověku Uherského Brodu – Soukenická ulicea Lidový dům (okr. Uherské Hradiště). 1993.
OPRAVIL, Emanuel. Rostlinné zbytky z odpadní jímky v Táboře č. p. 6, Archeologické rozhledy. 1985, 37: 86-94.
PAGANOVÁ, Viera; JUREKOVÁ, Zuzana. Woody plants in Landscape planning and Landscape Design. In: Landscape Planning. InTech, 2012.
PRUDIČ, Zdeněk. Růst a rozšírení jerábu oskeruše a breku v Moravských Karpatech. Lesnictví, 1998, 44.1: 32-38.
PRUDIČ, Zdeněk. Konkurenční vztahy jeřábu břeku (Sorbus torminalis) a jeřábu oskeruše
(Sorbus domestica) s dubem a modřínem ve vysokokmenném lese Jihomoravské pahorkatiny, Zprávy lesnického výzkumu, 1997, 42:4: 7-10.
RUDOW, Andreas. Dendrology education material. Institute of Terrestrial Ecosystems, ETHZurich, 2010.
TETERA, Václav, et al. Ovoce Bílých Karpat. Veselí nad Moravou, ZO ČSOP Bílé Karpaty. 2006.

The article provides information about the history, occurrence and possibilities for protection of an in­teresting thermophilous species – the Service Tree (Sorbus domestica). In the European culture it is known for more than 2 000 years, but was almost extinct at the beginning of the 21st century. Its original biotopes are almost destroyed, the species survives, not only in our country but throughout Europe, primarily thanks to human care. In the south-east of Moravia there is a small exposition and also an educational trail focused on this tree species.