Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2018 jednoho z našich nejohroženějších ptáků – sýčka obecného (Athene noctua). Výrazný pokles početnosti této dříve běžné sovy odráží změny hospodaření v zemědělské krajině, které vedly ke ztrátě potravy i hnízdních příležitostí. Izolované populace dnes čelí mnoha nebezpečím včetně technických pastí a střetů s dopravními prostředky.

Citovaná literatura:

JIRSÍK, Josef. Naše sovy. Mladá fronta, 1949.
CHOBOT, Karel; NĚMEC Michal [eds.]. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, 2017, 34: 1–182.
KLŮZ, Zdeněk. Naše ptactvo v lidovém názvosloví a vědecké terminologii. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1977. Knihovna moravského ornitologického sdružení.
ŠŤASTNÝ, Karel. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, 1987.
ŠŤASTNÝ, Karel, et al. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha 2006.
ŠŤASNÝ, Karel, et al. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985–1989. Nakladatelství a vydavatelství H & H, 1996.

The Czech Ornithology Society has an­nounced the Little Owl (Athene noctua) as the bird of the year 2018. This previously common owl is now one of the most en­dangered bird species in the Czech Republic, mainly because of changes to farmland caused by the intensification of agriculture. Isolated populations face loss of food and breeding places as well as anthropogenic traps, e. g. road accidents or drowning in water reservoirs.