Hydrologické poměry karu Velké kotliny jsou unikátní množstvím i různorodostí pramenů a potoků. Celkem je v kotlině přes 60 pramenů a stálých potoků. K nim můžeme připočíst i občasné potoky vody z tajícího sněhu. Mnohé potoky, stálé i efemérní, vytvářejí atraktivní kaskády a vodopády. Největší vodopád tavné vody má výšku kolem 40 metrů.
Sněhové poměry, především sněhové laviny, jsou pro ekosystém Velké kotliny jedním z určujících přirozených faktorů. Střední a dolní stupeň kotliny se nachází pod hranicí lesa, která probíhá v nadmořské výšce 1 350 m. Dolní konec lavinové dráhy leží v 1 100 m n. m. Kdyby zde nefungovaly velké laviny, víc než polovina dnešní plochy s atraktivní subalpínskou vegetací by zarostla lesem.

Doplňující materiály (toponymická mapa) najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Citovaná literatura:
BUREŠ, Leo; BUREŠOVÁ, Zuzana. Velká kotlina – státní přírodní rezervace – průvodce naučnou stezkou. Krajský ústav státní památkové péče a ochrany přírody, Ostrava, 1989.
CUDLÍN, Pavel. Sněhová pokrývka v závěru Kotliny Volského potoka v Hrubém Jeseníku (zima 1972/73). Campanula, 1973, 4: 225-229.
KOCIÁNOVÁ, Milena; ŠTURSOVÁ, Helena. Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš/Phenomena connected with thawing of snow cover in tundra zone in the Krkonoše Mts. Opera Corcontica, 2008, 45: 13-34.
KOCIÁNOVÁ, Milena, et al. Laviny v Krkonoších: příroda, katastr, historie, prevence, záchrana. Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí, 2013.
KŘÍŽ, Vladislav. Hydrologický výzkum Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku. Časopis Slezského zemského muzea, Ser. A, 1988, 8: 135-145.
KŘÍŽ, Vladislav. Vodopády severní Moravy a Slezska. Časopis Slezského zemského muzea, Ser. A, 1994, 43.1: 35-44.
KŘÍŽ, Vladislav. Laviny Hrubého Jeseníku, Králického Sněžníku a Moravskoslezských Beskyd. Acta Facultatis, 1995, 149.3: 69-86.
PILOUS, Vlastimil. Vodopády Krkonoš. Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí, 2015.
PAČES, Tomáš. Základy geochemie vod. Academia, 1983.
SPUSTA, Valerian; KOCIÁNOVÁ, Milena. Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961. 62–1997/98. Opera Corcontica,1998, 35: 3-205.
SPUSTA, Valerian, et al. Laviny. In: FLOUSEK, Jiří, et al. [eds], Krkonoše. Příroda, historie, život. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, 2007, pp. 169-177.
ŠTĚRBA, Otakar. Pramen života. Panorama, 1986.
ŠTURSA, Jan. Voda v Krkonoších. Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí, 2009.

The hydrological conditions of the Velká kotlina cirque are unique in the quantity and variety of springs and streams. Besides more than 60 springs and permanent streams, also some occasional streams of water from melting snow can emerge. Many streams, both permanent and ephemeral, create attractive cascades and waterfalls. The largest waterfall of water from melting snow is approximately 40 meters high. Snow conditions, especially snow avalanches, are one of the determining factors for the Velká kotlina ecosystem. Its middle and lower levels are below the timberline at 1 350 m. The lower end of the avalanche line is at 1 100 m. If there were no large avalanches, more than half of today’s area with attractive subalpine vegetation would be overgrown with woods.