Bělověžský prales patří k nejstarším a také nejrozlehlejším chráněným lesním oblastem v Evropě. Kdysi požíval ochrany královské a posléze carské honitby, dnes je proslaven ochranou jedné z posledních přirozených oblastí výskytu zubra (Bison bonasus) a mnoha dalších pralesních organismů. Prales doznává v posledních desetiletích značných změn zejména v zastoupení dřevin. Je zdokumentována poměrně intenzivní expanze habru obecného (Carpinus betulus) do všech původních porostů včetně teplomilných doubrav, s nimiž mizí řada vzácných světlomilných druhů rostlin v podrostu a jsou postupně nahrazovány druhy stínomilnými. Ochrana pralesa spočívá v zachování jeho přirozeného vývoje bez zásahu člověka, a to i přes degradaci biodiverzity.

Použitá a citovaná literatura:

FALIŃSKI, J. B.; FALIŃSKA, K. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests. Ecological studies in Bialowieza forest. Geobotany 8. Junk, Dordrecht, nl, 1986.
KWIATKOWSKA, Anna Justyna, et al. Influence of the size and density of Carpinus betulus on the spatial distribution and rate of deletion of forest-floor species in thermophilous oak forest. Plant Ecology, 1997, 129.1: 1-10.
KWIATKOWSKI, Włodzimierz. Vegetation landscapes of Bialowieza Forest. Phytocoenosis [Suppl Cartogr Geobot], 1994, 6: 35-88.
LEUSCHNER, Christoph; ELLENBERG, Heinz. Ecology of Central European Non-forest Vegetation: Coastal to Alpine, Natural to Man-made Habitats: Vegetation Ecology of Central Europe. Springer, 2017.
MATUSZKIEWICZ, W., et al. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
MÍCHAL, Igor. Dynamika přirozených lesů Bialowěžského hvozdu. Živa, 1979, 2: 44-47, a 1979, 3: 88-92.

Bialowieza Forest is one of the oldest and most extensive protected forest areas in Europe. Once it was under the protection of the Royal and later the Imperial Game Reserve, but today it is famous for protecting the natural population of the European Bison (Bison bonasus) and many other or­ganisms typical of old forests. In recent de­cades, significant changes in the represen­tation of tree species were documented in the interior of Bialowieza Forest. The intensive expansion of the European Hornbeam (Carpinus betulus) into all original stands, including thermophilous oak trees, was reported. Many rare species of heliophilous plants disappear in the under­growth there, being gradually replaced by shade-to­lerant species. The actual protection should be based on preserving its natural develop­ment without any human intervention, despite the degradation of biodiversity.