Rákosníček (Donaciinae) druhu Macroplea appendiculatai je unikátní tím, že se celý život může zdržovat pod vodou. Pro dýchání využívá plastron – jde o kompaktní vrstvu velice pevných, hustých a tvarově stabilních štětinek na částech těla vodního hmyzu, kde se uchovává v tenoučké vrstvě hydrofobních chloupků vzduch. Díky specifickému procesu dýchání nemusí tento druh vůbec opouštět vodní prostředí ani vycházet nad hladinu. Elektronový mikroskop nám umožnil bližší pohled na detaily plastronových struktur u tří rodů rákosníčků – Donacia, Macroplea a Plateumaris. V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky je druh Macroplea appendiculata v kategorii „kriticky ohrožený“ a zaslouží si ochranu. V České republice se vyskytuje pouze na několika cenných a botanicky bohatých rybnících.

Použitá a citovaná literatura:

CHAPMAN, Reginald Frederick, SIMPSON, Stephen J., DOUGLAS, Angela E. The Insects Structure and Function. Cambridge University Press, New York, 2013.
HELLÉN, W. Über die Haemonia-Arten Finnlands (Col.). Notulae Entomologicae, 1937, 17.1: 1–4.
LANCASTER, Jill; DOWNES, Barbara J. Aquatic entomology. Oxford University Press, Oxford, 2013.
MLEJNEK, Roman, KŘIVAN Václav. Stanovení bioindikačních hodnot rákosníčků (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) evidovaných v České republice, včetně jejich aktuálního rozšíření a bionomických charakteristik (Assessment of the bioindicator value of the reed beetles (Coleptera: Chrysomelidae: Donaciinae) recorded in the Czech Republic, with a review of their recent distribution and bionomic characteristics). Klapalekiana, 2016, 52: 127–360 (in Czech, English abstract and summary).
SEKERKA, Lukáš, et al. Chrysomelidae s. lat. (mandelinkovití). [Chrysomelidae s. lat. (Leaf Beetles)]. In: HEJDA, Radek, FARKAČ, Jan, CHOBOT, Karel (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, 2017, 36: 308–316. (in Czech and English).
THORPE, W. H.; CRISP, D. J. Studies on plastron respiration: IV. Plastron respiration in the Coleoptera. Journal of Experimental Biology, 1949, 26.3: 219-260.
ZHANG, Jialiang, et al. Biology, distribution, and field host plants of Macroplea japana in China: An unsuitable candidate for biological control of Hydrilla verticillata. Florida entomologist, 2010, 93.1: 116-119.

The reed beetle species Macroplea appendiculata (Donaciinae) is unique because of its almost completely underwater life. For respiration it uses a plastron – a compact array of rigid, stable, tiny microhairs on parts of the body surface of aquatic insects, where air is kept in a thin layer of hydrofu­ge hair-piles. Because of this specific process of respiration, M. appendiculata does not need to emerge from its aquatic en­vironment, even to reach the water surface. The scanning electron microscope has allowed a closer look at the details of plastron structures in three genera of reed beetles (Donacia, Macroplea and Plateumaris). In the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (Invertebrates) the species Macroplea appendiculata is classed as critically endangered and should be protected. In the Czech Republic it occurs only in a few valuable and botanically rich ponds.