Tlející dřevo nebo také mrtvé dřevo (z anglického dead wood) je jedním z nejviditelnějších znaků, kterým se pralesy odlišují od lesů hospodářských. V hospo­dářském lese pěstujeme stromy za účelem co nejkvalitnější produkce dřeva jako důležité obnovitelné suroviny, a tudíž tam zejména mohutné kmeny ponecháváme velmi zřídka. Naopak prales, kde žádnou hmotu neodebíráme, všechno „zpracuje“ – co v něm vyroste, se v něm také rozloží a vrátí do oběhu. V lesích střední Evropy se nachází průměrně 100–300 m3 mrtvého dřeva na hektar. Mrtvé dřevo tak tvoří 18–45 % celkové dřevní hmoty v lesních porostech, v závislosti na intenzitě a frekvenci jejich narušení (disturbancí). Délka tlení mrtvého dřeva je přitom výrazně ovlivněna druhem dřeviny, polohou kmene při tlení, velikostí kmene i variabilitou prostředí (makroklimatickými podmínkami daného území, ovlivněním vodou, orientací svahu atd.). Proto celý proces může trvat v širokém rozmezí od 30 až do 90 let.

Použitá a citovaná literatura:

BAČE, Radek, SVOBODA, Miroslav. Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích. Lesnický průvodce, VÚLHM, Strnady, 2016. [online: http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/LP_6_2016.pdf]
BALDRIAN, Petr, et al. Fungi associated with decomposing deadwood in a natural beech-dominated forest. Fungal Ecology, 2016, 23: 109-122.
ČAPEK, Karel. Obrázky z domova. Československý spisovatel, Praha, 1953 (p. 79).
GOSSNER, Martin M., et al. Current near‐to‐nature forest management effects on functional trait composition of saproxylic beetles in beech forests. Conservation Biology, 2013, 27.3: 605-614.
JANÍK, David, et al. ForestGEO Dead Wood Census Protocol. Manuál pro měření tlejícího dřeva v rámci sítě ForestGEO. 2017 (11).
KRÁL, Kamil, et al. Mapa rozložení objemu tlejících kmenů v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996. In: ADAM, Dušan, et al. Boubínský prales – sada specializovaných map s odborným obsahem, 2011. [online: http://pralesy.cz/publikace-ostatni-mapy]
KRÁL, Kamil, et al. Mapa vývoje objemu tlejících kmenů v Boubínském pralese v roce 1996. In: ADAM, Dušan, et al. Boubínský prales – sada specializovaných map s odborným obsahem, 2011. [online: http://pralesy.cz/publikace-ostatni-mapy]
KRÁL, Kamil, et al. Spatial variability of general stand characteristics in central European beech-dominated natural stands–Effects of scale. Forest Ecology and Management, 2014, 328: 353-364 (Appendix).
KUČERA, M., et al. Výstupy Národní inventarizace lesů uskutečněné v letech 2011–2015. Lesnická práce, 2016, 95, Příloha Lesnické práce č. 10.
MÜLLER, Jörg; BÜTLER, Rita. A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management recommendations in European forests. European Journal of Forest Research, 2010, 129.6: 981-992.
PŘÍVĚTIVÝ, Tomáš, et al. How do environmental conditions affect the deadwood decomposition of European beech (Fagus sylvatica L.)?. Forest Ecology and Management, 2016, 381: 177-187.
PŘÍVĚTIVÝ, Tomáš, ADAM, Dušan, VRŠKA, Tomáš. Residence time of decaying silver fir and Norway spruce stems in relation to microclimate. Forest Ecology and Management, 2018, under review.
ŠAMONIL, Pavel, et al. Individual‐based approach to the detection of disturbance history through spatial scales in a natural beech‐dominated forest. Journal of vegetation science, 2013, 24.6: 1167-1184.
TÁBORSKÁ, M., et al. Wood-inhabiting bryophyte communities are influenced by different management intensities in the past. Biodiversity and Conservation, 2017, 26.12: 2893-2909.
VRŠKA, Tomáš, et al. Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR III – Šumava a Český les – Boubínský prales, Diana, Milešický prales, Stožec / Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic III – Šumava Mts. and Český les Mts. – Boubín virgin forest, Diana, Milešice virgin forest, Stožec. Academia, Praha, 2012.
VRŠKA, Tomáš, et al. Deadwood residence time in alluvial hardwood temperate forests–A key aspect of biodiversity conservation. Forest Ecology and Management, 2015, 357: 33-41.

Dead wood is one of the most visible signs that distinguish old growth forests from commercial forests. In Central Europe there is an average of 100–300 m3 dead wood per hectare. It accounts for 18–45 % of the total biomass of wood at the forest site, depending on how strongly and often the forests are disturbed. The residence time of dead wood is highly dependent on the tree species, the position during decompo­sition, the size of the trunk and the macro­climate of the environment, so it ranges broadly from 30 to 90 years.