Poslední česká populace hnědáska osikového (Euphydryas maturna) ve středních Čechách ještě nedávno čelila zániku. Od roku 2010 se na lokalitě zasahuje do údržby porostů kvůli podpoře motýlů. Díky těmto změnám stanovišť se v posledních letech početnost zvyšuje. Přestože motýlů zdaleka není mnoho, lze snad v dnešní době považovat populaci za stabilizovanou. Příspěvek informuje o ekologických charakteristikách E. maturna a jeho současném stavu v České republice.

Seznam použité a doporučené literatury k tématu najdete v pdf souboru v příloze níže pod obrazovou galerií.

Recently the last Czech population of the Scarce Fritillary (Euphydryas maturna) in Central Bohemia has faced extinction, however, management interventions have been performed since 2010 at the site to support the butterflies. Thanks to these ha­bitat changes, their abundance has been increasing during the last few years. Even though their abundance is still not very high, it might nowadays be considered stable. This paper provides information about the ecological characteristics of this butterfly species and its current state in the Czech republic.