Článek podává přehled o tělesné stavbě, rozšíření, rozmnožování a dalších aspektech biologie nožovců (Notopteridae) – velmi vyhraněné skupiny ostnojazyčných ryb charakterizovaných bočně zploštělým tělem. Popisuje jednotlivé známé druhy afrických a asijských nožovců a všímá si i skutečnosti, že ani počet druhů není dnes přesně znám. Podrobněji se také zabývá problémem ontogenetických barevných fází u některých druhů. Kromě toho pojednává o jejich významu v rybářství, akvakultuře a také o ohrožení nožovců v přírodě.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This paper provides an overview of the body morphology, distribution, breeding biology and other aspects of biology of featherfishes (Notopteridae) – a very di­stinctive group of osteoglossiform fishes characterized by a laterally compressed body. It describes known African and Asian featherfish species and comments on the fact that the actual number of extant species is not exactly known. In further details, a problem of ontogenetic colour phases in some species is addressed. The paper also gives information on their significance in fishery and aquaculture, as well as their threatened status in the wild.