Oblast jihomoravského luhu patří k biologicky nejhodnotnějším zbytkům lužních lesů ve střední Evropě, přesto ji v posledních letech stále výrazněji ohrožuje kritický nedostatek vody z chybějících přirozených závlah. Projevuje se to i na dobře patrných změnách vzhledu vegetace luhu, např. lokální expanzí javoru babyky (Acer campestre) nebo odumíráním starých, většinou solitérních dubů letních (Quercus robur) na nivních loukách. Bez rychlého zlepšování vodního režimu, hlavně zvyšování hladiny spodní vody, bude všech památných přírodních vzácností nenávratně ubývat v celém luhu.

Citovaná a použitá literatura:

ANTONÍN, Vladimír. Lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje - oáza vzácných hub. Živa 2007, 2: 57–59.
ČÍŽEK, Lukáš, PROCHÁZKA, Jindřich. Případ Břeclavské aleje - jak peníze na ochranu přírody zaplatily likvidaci ohrožených tvorů. Živa 2010, 3: 131–133.
ČíŽEK, Lukáš, ROLEČEK, Jan, DANIHELKA, Jiří. Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu. Živa 2007, 6: 266–268.
DANIHELKA, Jiří. Co říká 11 fytocenologických snímků o vlivu celoplošné přípravy půdy na bylinné patro lužních lesů? Živa 2009, 5: LXXXV
HRIB, Michal; KORDIOVSKÝ, Emil; BUČEK, Antonín. Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 2004.
HUDEC, Karel. Vodní dílo Nové mlýny a fauna Podyjí. Živa 1984, 4: 156–157.
JANÍK, David et al. Rok českých pralesů II. Časoprostorová dynamika a kompetice dřevin. Živa 2018, 2: 79.
KADĚRA, Mladen. K etologii kriticky ohroženého pestrokrovečníka. Živa 2003, 3: 126.
KADĚRA, Mladen. Vzácný kovařík lužních lesů jižní Moravy. Živa 2004, 5: 223.
KADĚRA, Mladen. Pozoruhodný zvyk mizejícího brouka. Živa 2007, 4: 174–175.
KADĚRA, Mladen. Vliv záplav na populace hmyzu v jihomoravském luhu. Živa 2014, 3: 132–134.
KADĚRA, Mladen. Neblahé vyhlídky památného brouka. Živa 2015, 2: 80–81.
KLÁPŠTĚ, Jiří; FRANKOVÁ, Linda. Sucho – polovičatá řešení, nebo koncepční přístup? Ochrana přírody 2015, 6: 23-27.
KLIMÁNEK, Martin. Klimatický vliv novomlýnských nádrží a lužní les. In: ROŽNOVSKÝ, Jaroslav; LITSCHMANN, Tomáš (eds.). XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference. Lednice na Moravě. 2002. p. 161-179.
KONVIČKA, Ondřej, KURAS, Tomáš. Staré stromy a jejich hmyzí obyvatelé. Živa 2006, 4: 172–173.
LAŠTŮVKA, Zdeněk, BARTÁK, Miroslav, BEZDĚK, Jan, et al. Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů biosférické rezervace Dolní Morava. Brno: Lesnická práce, 2016.
LAŠTŮVKA, Zdeněk, ŠUMPICH, Jan. Soutok na Moravě – jedinečné refugium lužních a mokřadních motýlů. Živa 2008, 4: 174–176.
MIKLÍN, Jan, HAUCK, D., KONVIČKA, O. a ČÍŽEK, Lukáš. Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps, 2017, 13 (2): 291-299.
ŘEPKA, Radomír, HRADÍLEK, Zbyněk, KOUTECKÝ, Tomáš, MADĚRA, Petr, ŠEBESTA, Jan, SALAŠ, Jakub a Luboš ÚRADNÍČEK. Červená kniha ohrožených druhů rostlin a hub lužních lesů biosférické rezervace Dolní Morava. Brno: Lesnická práce, 2017.
SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří, PETRÁKOVÁ, Lenka. Mravenec lužní – mýty a fakta. Živa 2014, 5: 230–233.
SUCHOMEL, Josef, LUSK, Stanislav, MACHÁČEK, Petr a Miroslav ŠEBELA. Červená kniha ohrožených druhů obratlovců lužních lesů biosférické rezervace Dolní Morava. Brno: Lesnická práce, 2017.
SYCHRA, Jana et. al. Letnění rybníka Nesyt v roce 2007. Živa, 2008, 4: 189-192
VICHEREK, Jiří. Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje = Flora nad vegetation at the confluence of the Morava and Dyje rivers. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

The South Moravian floodplain area is one of the most biologically valuable remnants of alluvial forests in Central Europe, although over the last few years it has been increasingly jeopardized by a critical shortage of water due to the lacking natural irrigation. This also makes itself apparent in the obvious changes in the vegetation, e. g. the local expansion of the Field Maple (Acer campestre) and the decline of old, mostly solitary, trees of the Pedunculate Oak (Quercus robur) in floodplain meadows. Without a rapid improvement in the water regime, and in particular a rise of groundwater level, the natural rarities will decline irretrievably throughout the floodplain ecosystem.