Severoamerický trnovník akát (Robinia pseudoacacia) je podobně jako jiné invazní dřeviny považován za kontroverzní, protože se jednak používá jako hospodářská dřevina přinášející ekonomický výnos, ale zároveň představuje nebezpečný invazní druh. Vzhledem k tomu, že se v některých oblastech stal běžnou součástí krajiny i lidské kultury, navrhujeme diferencovanou managementovou strategii, která umožňuje akát za určitých podmínek pěstovat a naopak na ochranářsky hodnotných lokalitách ho likviduje.

Použitá a citovaná literatura:

PERGL, Jan, et al. Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. NeoBiota, 2016a, 28: 1-37.
PERGL, Jan, et al. Likvidace vybraných invazních druhů rostlin; Standardy péče o přírodu a krajinu. Management of Selected Alien Plant Species. AOPK ČR & Botanický ústav AV ČR, Praha, Průhonice, 2016b, 1-22.
SÁDLO, Jiří, et al. Towards site-specific management of invasive alien trees based on the assessment of their impacts: the case of Robinia pseudoacacia. NeoBiota, 2017, 35: 1-34.
VÍTKOVÁ, Michaela, PERGL, Jan, SÁDLO, Jiří. Black locust (Robinia pseudoacacia L.): from global ecology to local management–a case study from the Czech Republic. Introduced Tree Species in European Forests: Challenges and Opportunities, European Forest Institute, Freiburg, 2016, 290-302.

The North American Black Locust (Robinia pseudoacacia) is considered controversial together with other invasive trees because of conflicts between multiple uses by humans and negative environmental impacts. This tree became locally a part of the environment and human culture, therefore we suggest a context-dependent management strategy, which combines both tolerance in some areas and strict eradication at valuable sites.