Použitá a doporučená literatura:

BOZDĚCHOVÁ, Ivana: Relační (desubstantivní) adjektiva v odborné lékařské terminologii, Naše řeč, ročník 86, č. 2, s. 71–81.
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997.
Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 (NASCS)
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ).
Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ).

Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz).