Do r. 2018 bylo v České republice zaznamenáno 94 nepůvodních druhů ptáků, většina z nich bez významu pro naši avifaunu. Z toho 25 druhů ve volnosti zahnízdilo. Tři druhy vytvořily životaschopné populace (labuť velká, bažant obecný a zdivočelý holub domácí) a totéž platí pro další tři druhy reintrodukované (orel mořský, puštík bělavý a snad i orel skalní). V blízké budoucnosti by k nim mohly přibýt ještě tři druhy – berneška bělolící (v ČR hnízdí již pět let), husice nilská (11 let) a kachnička mandarinská (11 let). Zbývající druhy zahnízdily jen ojediněle, nebo nehnízdily vůbec.

Up to 2018, 94 alien bird species have been recorded in the Czech Republic, the majority of which do not have any importance with regard to the national avifauna. There are 25 species which have bred in the wild; three species of them have created fully established populations (Mute Swan, Common Pheasant and Feral Pigeon) and the same is true for three other reintroduced species (White-tailed Eagle, Ural Owl and probably also Golden Eagle). In the near future three species could become fully established – Barnacle Goose (it has now been breeding for five years in the Czech Republic), Egyptian Goose (11 years) and Mandarin Duck (11 years). In the remaining species the breeding was only sporadic or they have not bred at all.