Norek americký (Neovison vison) je nepůvodní invazní šelma, která se šíří Evropou od 20. let 20. stol. Biologická dispozice pro úspěšnou invazi je u norka vysoká – dokáže se přizpůsobit různým podmínkám a využívat různé zdroje potravy, je vysoce mobilní a funguje i jako přenašeč nemocí a parazitů. Ovlivňuje množství populací původních Evropských druhů – zejména vodní ptáky, také obojživelníky, raky i původní lasicovité šelmy, a znemožňuje návrat norka evropského (Mustela lutreola). V České republice se vyskytuje na většině území. Systematický plán monitoringu a managementu však prozatím není nastaven, přestože metody monitorování a regulace byly vyvinuty a testovány.

Seznam doporučené literatury je v pdf příloze pod obrazovou galerií.

The American Mink (Neovison vison), an invasive carnivore, has been spreading throughout Europe since the 1920s. The biological disposition for successful invasion is high in mink – it can adapt to different habitat conditions and use different sources of food, it is highly mobile and also acts as a transmitter of diseases and parasites. It affects the number of populations of native European species, especially water birds, as well as amphibians, crayfish and native carnivorous beasts, and prevents the return of the European mink. In the Czech Republic it occurs in most of the territory. However, a systematic monitoring and management plan is not yet set up, although monitoring and control methods have been developed and tested.