Škeblice asijská (Sinanodonta woodiana) se v současné době rychle šíří na lokality ohrožených evropských druhů mlžů. Může mít přímý negativní vliv, ale také hrozí, že možné eradikační zásahy proti škeblici poškodí necílové druhy.

The Chinese Pond Mussel (Sinanodonta woodiana) is currently spreading quickly to the habitats of endangered European bivalves. It can have a direct negative impact, but there is also a risk that potential eradication efforts against this species will harm non-target species.