V článku představujeme současný stav poznatků o původu třech českých populacích ještěrky zední (Podarcis muralis) v kontextu jejího celkového rozšíření. Porovnání sekvencí cytochromu b ukázalo, že naše populace jsou blízce příbuzné vzorkům z okrajů souvislého areálu rozšíření tzv. balkánské linie. To podporuje hypotézu, že tyto populace jsou buď autochtonní, nebo (připustíme-li variantu introdukce) vysazené z blízkých zdrojových populací, a jejich ochrana je tedy opodstatněná.

Seznam citované a použité literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This contribution presents an updated view on the origin of relationships between the three Czech populations of the Common Wall Lizard (Podarcis muralis) in the light of historical facts and molecular evidence. We conclude that these populations are either autochthonous or introduced from the geographically and genetically closest populations. We therefore support con­servation programmes for all three known Czech populations.