Velká kotlina byla dlouhodobě označována jako jedna z nejbohatších nebo dokonce jako druhově nejbohatší botanická lokalita České republiky. Ukázalo se, že to pro cévnaté rostliny neplatí. Přesto Velká kotlina zůstává nadále významnou botanickou lokalitou nejen pro diverzitu vegetace, ale především pro výskyt endemických a jinde v republice se nevyskytujících druhů. Významný je také společný výskyt různých geoelementů a druhů s velmi odlišnými stanovištními nároky. Rostou zde druhy vysokohorské a boreální spolu s prvky nížinnými a teplomilnými, řada druhů cévnatých rostlin tu dosahuje v rámci ČR svých výškových maxim. Vyskytují se zde vedle sebe rostliny vápnomilné i vápnostřezné. Přestože jde o tak významnou botanickou lokalitu, jež je chráněna jako součást národní přírodní rezervace Praděd, některé vzácné druhy rostlin zde již vyhynuly a další jsou aktuálně ohroženy.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The Velká kotlina cirque in the Hrubý Jeseník Mts. has long been referred to as one of the richest or even the richest botanical site in the Czech Republic. It turned out that this does not apply to vascular plants. Nevertheless, it remains an important bo­tanical site, not only for diversity of vegetation but also for the presence of endemic and other species that occur nowhere else in the Czech Republic. The common occurrence of various geoelements and species with very different habitat requirements is highly signi­ficant. There are alpine and boreal species here together with lowland and thermophilous elements, a number of vascular plants here reach their maximum height within the Czech Republic. There are also both limestone and lime-cutting plants here. Although it is such an important botanical site protected as part of the National Nature Reserve Praděd, some rare plant species have already become extinct and others are at risk.